INHOUD boek-Waarom werd U geboren?
CBKG_De Christelijke Bijbelse Kerk van God: waarom-werd-ik-geboren

Over de schrijver

Andere werken van de schrijver

Andere belangrijke CBKG publicaties

Erkentelijkheden

Waarom werd u geboren en de volgende  Levens VRAGEN (Achterzijde boek)

Voorwoord – Onze levensvragen? Welke zijn dat?

Nieuwe inzichten uit de Bijbel:  Waarom werd U geboren?  – Introductie

Overzicht van het “Mysterie van God”

De kracht van de menselijke eigen vrije wil

De uiteindelijke bestemming van de mensheid werd verborgen als het “Mysterie van God”

Hoofdstuk 1

Weet de mens waarom er menselijk leven is?

Wat de religies van deze wereld geloven.

Wat de “intellectuele elite” gelooft

Degenen, die God verwerpen kunnen niet ontdekken, Waarom menselijk leven?

Hoofdstuk 1 Opmerkingen Waarom ben ik geboren

Hoofdstuk 2

Waar beginnen wij onze zoektocht naar: Waarom ben ik geboren?

Werd U ook misleid in Gods Plan en Doel voor de mensheid?

Begrip van Gods Plan en Doel voor de mensheid

Hoofdstuk 2 Opmerkingen: p 15 :De Bijbel-Is dat een boek van God?

Hoofdstuk 3

Man en vrouw geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis!

Een keuze tussen twee levenswijzen

Adam en Eva kozen de weg van zonde

De gevolgen van de zonde van Adam en Eva

Goddelijke eigenschappen

De Geest van de mens

Hoofdstuk 3 Opmerkingen: p 24: Sabbat-contactdag tussen de Schepper God en U

Hoofdstuk 4

God gaat door met scheppen, door menselijke voortplanting

Menselijk leven gaat door – ondanks zonde

Wat wetenschappers hebben ontdekt over de erfelijkheidsleer

De geest van de mens in menselijke voortplanting

De volgende bladzijden vertonen bijzondere beelden van Gods werkelijke schepping van  nieuw menselijk leven in de baarmoeder door voortplanting!

(foto’s Blz. 33 – xx)

De schoonheid van het zand van de zee [Text] p 45-xxxx

Hoofdstuk 4 Opmerkingen: God-mens-slechtheid-zondvloed-abortus-oordeel

Kenmerken van een Schepper-God of van Evolutie?

Hoofdstuk 5

De tijd van Noach, na de vloed, tot Gods Verbond met Abraham.

Gods verbondsbeloften aan Abraham

Gods verbondsbeloften aan Abraham verzegeld door Twee Speciale Offerandes

Hoofdstuk 5  Opmerkingen: Gods beloften aan Abraham-profetieën Jezus

Hoofdstuk 6: 

De Gezin-natuur van God – Het Hebreeuwse Elohim – Een belangrijke sleutel

God IS een Gezin

Hoofdstuk 6 Opmerkingen: Gods natuur-Jezus de Christus God OT

Hoofdstuk 7

De verlossing van man en vrouw door Jezus Christus

God wordt een mens

Jezus Christus deelde de menselijke ervaring

Jezus nam de wet van zonde en dood in Zichzelf

Hoofdstuk 7 Opmerkingen: Elohim OT-menselijke beschaving-zonde

Hoofdstuk 8

Wat Jezus Christus onderwees over eeuwig leven en HOE een persoon eeuwig leven zou kunnen ontvangen.

stappen, die een persoon moet nemen om eeuwig leven te ontvangen.

Hoe moeten wij God liefhebben? en de 5e stap: de doop!

InclusiefHoofdstuk 8 Opmerkingen

Hoofdstuk 9

Waarom zijn velen geroepen, maar weinigen uitverkoren?

Prediking en publicatie van Gods Woord – Hoe roept God ons?

Bekeer u en geloof het ​Evangelie – Hoe kiest God?
Inclusief
Hoofdstuk 9 Opmerkingen

Hoofdstuk 10

Bevrijd van Satan de duivel om te wandelen in de nieuwe levenswijze

Eenmaal uitverkoren, dan wandelen in de nieuwe levenswijze

Gods Heilige Geest-de liefde van God voor U

Hoofdstuk 10 Opmerkingen: Bovendien is de Heilige Geest de kracht van God

Hoofdstuk 11

Het Zoonschap van God wordt later geopenbaard

Het Zoonschap van God-de diepgaande dingen van God

Gods Zoonschap begint als U Gods Heilige Geest ontvangt

Behoud is een nieuwe geestelijke schepping

Behoud vereist actief geloof en werken

Bekering en Vergeving door Jezus Christus

Hoofdstuk 11 Opmerkingen: 1 en 2
1. Wat betekent het om wedergeboren te zijn?
2. Genade een kosteloze en onverdiende gift

Hoofdstuk 12

De uiteindelijke Openbaring van Jezus Christus – van zaadcel tot een Zoon van God

Noodzakelijke verborgen kennis van Jezus Christus

Gepland vóór de grondlegging van de wereld

Het Mysterie van God geopenbaard

Gods Gezin het verborgen geheim

De goddelijke kinderen van God de Vader

Kinderen van God de Vader in de eerste opstanding

Kinderen van God de Vader-geestelijke zonen en dochters

Hoofdstuk 12 Opmerkingen: 1, 2, 3, 4 en 5.

  1. Jezus openbaarde talloze profetieën betreffende de toekomst!
  2. Orthodoxe “Christendom” en heidense denkbeelden.
  3. Andere aanwijzingen van het Oude en Nieuwe Testament wat Jezus later zou openbaren!
  4. Uitleg betreffende wedergeboren zijn.
  5. De 1.000-jarige regering van Christus en de heiligen

Eeuwige Glorie – God deelt Zijn Glorie met Zijn kinderen

Bron: Fred R. Coulter.

Wordt vervolgd met:

Conclusie: Gods antwoord op uw vraag – Waarom – ben IK – geboren

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]