God gaf de kracht van de menselijke vrije wil aan de mens. De mens mag die gebruiken zoals hij verkiest.

God schiep de mensheid niet om automatische of voorgeprogrammeerde, onnadenkende, mechanische robots te zijn. Integendeel, vanwege de opzienbarende goddelijke talenten, die Hij in de man en de vrouw schiep, gaf Hij hen een onafhankelijke vrije wil – het vermogen en de plicht om te kiezen en voor zichzelf te beslissen hoe zij willen leven.

De mens mag kiezen om die kracht van de menselijke vrije wil te gebruiken.

Daarom gaf God hen Zijn wetten en geboden. Geboden die, wanneer zij ervoor kozen om te gehoorzamen – zouden leiden naar een gezegend fysiek leven. De boom des levens in het midden van de Hof van Eden symboliseerde Gods weg voor de mensheid.  De boom des levens die naar eeuwig leven zou leiden. Maar Adam en Eva moesten kiezen om God te geloven, Hem lief te hebben en Zijn wetten en geboden te houden.

God plaatste in de Hof ook de Boom van kennis van goed en kwaad. Maar Hij verbood hen ten strengste niet te eten van deze boom. Hij waarschuwde hen nadrukkelijk. God waarschuwde: dat, wanneer zij er voor kozen om van deze boom te eten, de dood het gevolg zou zijn. Hij zei: “op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”! (Genesis 2:17)

Deze boom symboliseerde dus de weg van man en vrouw, die ervoor kiezen in ongehoorzaamheid aan hun Schepper God te leven.

  • Zouden Adam en Eva hun eigen vrije wil gebruiken om voor zichzelf te beslissen wat goed was en wat slecht was, in plaats van God te geloven?

Als zij kozen om van het fruit van deze verboden boom te eten, zouden zij over zichzelf en hun nakomelingen de corrigerende straf van God over zich afroepen, vanwege hun zonden. Bovendien zouden zij verblind worden voor het ware doel van het menselijke bestaan.

Aan de andere kant, als Adam en Eva ervoor kozen om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen, dan zou Hij hun zegenen boven alle verbeeldingskracht. Bovendien zou God hen Zijn uiteindelijke plan voor hun eeuwige bestemming geopenbaard hebben – inclusief Zijn plan voor hun nageslacht – de hele mensheid!

De kracht van de menselijke vrije wil wordt verkeerd gebruikt.

Maar door sluwe misleiding te gebruiken haalde de slang, Satan de duivel, Eva over om van de vrucht van de verboden boom te eten. Satan verklaarde: “U zult zeker niet sterven”. (Genesis 3:4). Hij beloofde dat, wanneer zij van deze boom aten, zij wijs zouden worden als God. Zij  in staat zouden zijn om voor zichzelf te beslissen wat goed en wat kwaad was. Uiteindelijk kozen zij er voor om niet op God te vertrouwen. Integendeel, zij zouden hun eigen vrije wil toepassen en op hun eigen oordeel vertrouwen.

Nadat Adam en Eva van het verboden fruit hadden gegeten werden hun ogen inderdaad geopend. Omdat zij kwaad hadden gepraktiseerd en ervaren! Maar hun verstand werd gesloten en zij werden vijandig tegenover God.

Hun zonde en rebellie tegen hun Schepper resulteerde eerst in Gods oordeel tegen de slang.

  1. Waarin God een toekomstige Verlosser beloofde, die de werken van de duivel zou vernietigen.
  2. Zijn leven zou geven als een offer voor de zonden van de mensheid. (Genesis 3:15)

In Zijn oordeel voor de zonde van Adam en Eva plaatste God over hen de doodstraf. Zoals Hij had gewaarschuwd, “op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”! (Genesis 2:17). Hij dreef hen toen uit de Hof van Eden en weigerde hen de toegang tot de Boom des Levens.

Omdat het voor Gods plan echter belangrijk was dat zij het menselijk gezin door voortplanting zouden doen toenemen, stierven zij niet onmiddellijk. Maar zij leefden nog meer dan 900 jaar.

Fred R. Coulter.

Wordt vervolgd met: De uiteindelijke bestemming van de mensheid werd verborgen als het “Mysterie van God”

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

[Nadruk van ons]