De uiteindelijke bestemming van de mensheid

werd verborgen als

het “Mysterie van God

Bestemming mensheid verborgen.

Toen God een toekomstige Verlosser beloofde, wachtte Hij ook doelbewust met het openbaren van Zijn plan voor de mensheid. God wachtte totdat de “Gezalfde” zou komen, wat meer dan 4000 jaar later zou zijn.

God verborg deze kennis dus voor Adam en Eva en hun afstammelingen. Daarom beschrijft de Bijbel Gods plan voor de mensheid als het “Mysterie van God”.

Vanaf de tijd van Adam en Eva tot Jezus Christus openbaarde God alleen bepaalde aspecten van dit verborgen mysterie aan de paar trouwe patriarchen, zoals Henoch, Noach, Abraham, Izak en Jakob. Later openbaarde Hij de voornaamste kennis aan Mozes. Dit was een belangrijke profetie over de komende Messias: Jezus Christus. (Deuteronomium 18:15-22)

Toen David koning over Israël was, openbaarde God door het boek Psalmen nog een aantal bijzonderheden. Dit betrof het nog toekomende leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Evenals Zijn komende wereld-heersende koninkrijk. Bovendien zijn er – verspreid door de boeken van de profeten heen – talloze aspecten van de komende Messias en Zijn Koninkrijk.

Toen de vastgestelde tijd voor Jezus, “God kenbaar gemaakt in het vlees”, aanbrak om Zijn geprofeteerde dienaarschap te beginnen, zocht Hij speciale mannen uit om hen te trainen als Zijn Apostelen. Wat belangrijk is: Hij zei dat hun speciaal begrip gegeven zou worden over de mysteries van God, die nooit geopenbaard waren aan de mensheid.

Bestemming mensheid verborgen en nu geopenbaard door Jezus Christus.

Jezus zei hen, “Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen….. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord”. (Matteüs 13:11, 16-17)

Toen het aardse dienaarschap van Jezus tot een einde kwam in 30 n. Chr., zei Hij aan Zijn Apostelen dat Hij nog vele dingen aan hen moest openbaren – maar voegde er aan toe dat zij op dat moment nog niet in staat waren dergelijke uitzonderlijke kennis te hanteren. Hij beloofde echter, dat Hij – nadat Hij uit de dood was opgestaan en naar de hemel was teruggekeerd – dan nieuw begrip zou beginnen te openbaren aan hen, door de kracht van Gods Heilige Geest. (Johannes 16:12-15)

Bestemming mensheid verborgen en nu geopenbaard aan de heiligen.

Zoals beloofd, in 52-56 n. Chr., meer dan twee decennia na Zijn opstanding, begon Jezus belangrijke aspecten van het verborgen “mysterie van God” te openbaren – te beginnen met “dat gij zonen zijt”. (Galaten 4:5-6, NBG vert.) Daarna, in 61-62 n. Chr., schreef de Apostel Paulus dat God aan de Apostelen en de profeten het volledige “mysterie van God” had geopenbaard – “het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis…….”. (Kolossenzen 1:26-27)

Zoals men in het Nieuwe Testament geschriften van Zijn Apostelen kan vinden, gaf Jezus hen de volledige openbaring van het geheime “mysterie van God” – de diepgaande uiteindelijke bestemming van de “geroepenen, gekozen en getrouwen”.

  • Dit is de openbaring van God de Vader door Jezus Christus betreffende Zijn plan voor U!
  • Het beantwoordt de fundamentele vraag, Waarom werd U geboren?
  •  Het openbaart Uw toekomst – van een zaadcel tot een zoon van God!

Fred R. Coulter.

Wordt vervolgd met: Hoofdstuk 1: Weet de mens waarom er menselijk leven is?