De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31: De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:1 Woorden van Lemuël, de koning van Massa, waarmee zijn moeder hem vermaande.

Een moeder moet nooit de invloed onderschatten die ze op haar kinderen heeft.

Deze rechtvaardige koning geeft de eer aan zijn moeder. Een moeder brengt òf de man groot die God wil òf laat hem over aan zijn gevallen natuur.

De rabbi’s identificeren deze Lemuël met Salomo, Hizkia, een minder belangrijke Arabische prins, of menen dat het een gelijkenis is of een verhaal. Sommigen geloven dat hij een nakomeling was van Ismaël en koning van Massa (in het oosten van Arabië).

Niemand weet zeker wie hij is geweest. Misschien wilde God wel dat wij hier onze naam invullen als toekomstige koningen en priesters.

Het belangrijke punt is datgene wat een moeder haar zoon onderwees over hoe een wijs koning te zijn.

Het is de plicht van moeders, evenals van vaders, hun kinderen te leren wat goed is, opdat zij dat doen, en wat kwaad is, opdat zij dat vermijden. Als ze jong zijn en nog voor alles open staan, verblijven zij meestal onder het oog van de moeder en zij heeft dan de gelegenheid tot het goed kneden en vormen van hun denken; zij moet deze gelegenheid niet laten voorbijgaan.

Lemuël betekent gewijd, geheiligd aan God – zoals dat met Simson het geval was.

Hooglied 3:4 Nauwelijks was ik hen voorbijgegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten, totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij gebaard heeft.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Psalm 45:10-11 Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.

Spreuken 31:2 Wat, mijn zoon, zal ik u zeggen? ja wat, zoon van mijn schoot? ja wat, zoon van mijn geloften?

Een duidelijker vertaling in het Nederlands is: Jij bent mijn eigen geliefde zoon, het antwoord op mijn gebeden. Wat zal ik je vertellen?

Een herhaling van de kracht van de gevoelens van een moeder.

Hij lijkt de eerstgeborene van zijn moeder te zijn geweest: hier nadrukkelijk  bar biTniy genoemd.

Deze zoon was voortgekomen uit een wettig huwelijk: vandaar bar nªdaaraay, de zoon van mijn geloften, haar huwelijksgelofte.

Een moeder die haar kind liefheeft zal het onderwijzen God gepassioneerd lief te hebben.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:3 Geef uw kracht niet aan de vrouwen, noch uw omgang aan haar die koningen verderven.

Wat maakt je tot wat je bent? Je naam, je reputatie, je kracht.

Spreuken 5:8-11 Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze; opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen, en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende, zodat gij in het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn,

Een man en vrouw worden één als ze gemeenschap met elkaar hebben, zelfs als dat op een onheilige manier gebeurt zal zij macht hebben over het leven van de man.

1 Corinthiërs 6:15-17 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.

1 Koningen 11:4-6 Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten, en Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:4-5 Het past koningen niet, o Lemuël, het past koningen niet wijn te drinken, noch machthebbers bedwelmende drank te begeren, opdat hij niet drinke en de inzettingen vergete en het recht van alle verdrukten verkere.

In een toestand van dronkenschap kun je niet onderwijzen, heersen of een goddelijk oordeel geven.

1 Koningen 16:8-10 In het zesentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Ela, de zoon van Basa, koning over Israël te Tirsa; twee jaar. Zijn dienaar Zimri, de bevelhebber over de helft der krijgswagens, smeedde een samenzwering tegen hem. Terwijl hij te Tirsa zich een roes dronk ten huize van Arsa, die hofmaarschalk was te Tirsa, kwam Zimri en sloeg hem dood, in het zevenentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, en werd koning in zijn plaats.

Jesaja 28:7-8 En ook dezen waggelen van wijn en tuimelen van bedwelmende drank: priester en profeet waggelen van bedwelmende drank, zijn verward door wijn, tuimelen van bedwelmende drank, waggelen bij een gezicht, wankelen bij een rechtspraak. Ja, alle tafels zijn vol walgelijk braaksel, geen plek is er over.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:6-7 Geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn; opdat hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn moeite niet meer denke.

Drank die dronken maakt werd in barmhartigheid gegeven aan veroordeelde misdadigers om hen minder gevoelig te maken voor de marteling die ze tijden hun sterven moesten ondergaan. Dit werd ook onze Heer aangeboden, maar Hij weigerde het.

Iemand die zijn leven prijsgegeven heeft aan mislukkingen wordt gewoonlijk een alcoholist om de pijn te verdrinken.

Spreuken 31:8-9 Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen; open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.

Dit deed Jezus Christus om ons vrij te kopen van onze zonden / de dood.

Wie zijn de mensen die hier worden beschreven als “zij die wegkwijnen”? Letterlijk staat er “kinderen van verlies”. Dit kan worden opgevat in de zin van het verlies van hun leven of van hun bezittingen, of ook het verlies van hun vader.

Samenvatting van dit hoofdstuk tot hier: Blijf verre van wijn, vrouwen en gezang. Hierna verandert het hoofdstuk van onderwerp: Je hebt de juiste hulp nodig om een degelijk leven te leiden. De dingen kunnen in je leven òf goed gaan òf juist verkeerd.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Je hebt de juiste hulp nodig om een degelijk leven te leiden.

Spreuken 31:10 Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven.

Waar hoort de meerderheid van de vrouwen toe?

Dit gaat niet over de vrouwen uit deze tijd die een seksueel reputatie aanmoedigen. Hun bedoeling is in de eerste plaats dat je hen seksueel begeert. Karakter is in die benadering van minder belang.

Jesaja 3:16-17 Voorts zeide de HERE: Omdat de dochters van Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen, omdat zij met trippelende gang wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo zal de Here de schedel der dochters van Sion schurftig maken en de HERE zal haar schaamte ontbloten.

1 Timotheüs 2:9-11 Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar (zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen) door goede werken. Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

Spreuken 31:11 Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.

Zij zal hard werken voor dezelfde doeleinden als hij. Hij kan haar vertrouwen met geld en ze kunnen als team samenwerken.

Hooglied 1:6 Let er niet op, dat mijn huid donker is, dat de zon mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij en stelden mij aan tot bewaakster der wijngaarden; mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:12 Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

Het kan zijn dat ze niet alles begrijpt van hoe een goede vrouw te zijn, maar het is nooit haar bedoeling hem te vernederen of zijn naam door het slijk te halen. Haar bedoelingen zijn altijd goed.

De antithese hiervan is dat ze de gek met hem en haar huwelijk steekt. Zij leeft alsof ze nog steeds op zichzelf staat en kan de toenaderingen van andere mannen niet weerstaan.

Spreuken 31:13 Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen.

Zij is niet alleen maar een moeder die thuis blijft, maar zij ontwikkelt eigen vaardigheden om bij te dragen aan de kwaliteit van haar gezin.

De antithese hiervan is dat ze dingen doet die alleen maar voordeel hebben voor wat zij persoonlijk wil.

Spreuken 31:14 Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs.

Ze kijkt altijd uit naar voordelige aanbiedingen, gunstige financiële gelegenheden en middelen die haar gezin ten goede komen.

Zij streeft ernaar haar gezin het beste te geven, besteed het inkomen van haar man op verstandige manier en aan kwaliteit. Haar voornaamste zorg betreft niet haarzelf.

De antithese hiervan is dat ze het op de snelle, gemakkelijke manier doet of het haar zelfs niet uitmaakt of haar gezin nu wel of niet een maaltijd op tafel vindt.

Spreuken 31:15 Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel.

Zij geeft het huishouden in de morgen een vliegende start en zorgt ervoor dat het ontbijt gereed staat. Haar gezin staat altijd op de eerste plaats.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:16 Zint zij op een akker, dan verwerft zij die, van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard.

Zij verdient geld en weet van wanten en draagt bij aan de zekerheid van het gezin zonder uit het gezinsbudget te putten.

Spreuken 31:17 Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen.

Zij zorgt voor haar eigen gezondheid en kracht, niet alleen door middel van nuttige arbeid, maar ook door gezonde oefening. Zij vermijdt datgene wat haar lichaam of denken uit balans kan brengen. Altijd is zij actief, haar lendenen zijn krachtig en haar armen sterk.

De antithese hiervan is dat haar fysieke verschijning haar een zorg zal zijn.

Spreuken 31:18 Zij bemerkt, dat haar koophandel gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit.

Zij maakt dingen terwijl haar gezin slaapt; zij werkt tot laat in de avond.

De antithese hiervan is dat zij het minimaal noodzakelijke voor haar gezin doet.

Spreuken 31:19-20 Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige.

Zij naait voor de armen en helpt hen die in nood zijn op overvloedige wijze.

De antithese hiervan is dat ze zich alleen maar met zichzelf bezighoudt en daarbij geen aandacht schenkt aan de behoeften van de armen.

Spreuken 31:21 Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed.

Zij is goed in het vooruitdenken en vooruitplannen en is voorbereid op de winter. De scharlaken kleur geeft de suggestie van warmte evenals van schoonheid, in tegenstelling tot de koude sneeuw.

De antithese hiervan is te verwachten dat iemand anders wel voor de juiste kleding van het gezin zal zorgen omdat zij daar het geld niet voor heeft.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:22 Zij maakt voor zich tapijten; van fijn linnen en rood purper is haar gewaad.

Zij voorziet niet alleen voor haar gezin, maar ze maakt het thuis ook tot een plaats van schoonheid en warmte – zij richt zich ook op de esthetische kant.

De antithese hiervan is dat het haar een zorg zal zijn of het huis schoon is, laat staan of het voorzien is van aangename decoraties.

Spreuken 31:23 Haar man is bekend in de poorten, hij zit te midden van de oudsten des lands.

Door de manier waarop zij haar leven leidt, zorgt ze ervoor dat haar man wordt geëerd. Hij krijgt die eer omdat veel mannen wensten dat zij een vrouw als zij zouden hebben.

De antithese hiervan is dat de hele stad hoort dat je vrouw dronken rondhangt met andere mannen.

Spreuken 31:24 Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die; aan de koopman levert zij gordels.

Zij maakt kleding van het beste materiaal, met zo’n kwaliteit dat ze door kooplui verkocht kunnen worden.

De antithese hiervan is dat ze geen talenten heeft en nooit iets afmaakt waaraan ze begint.

Spreuken 31:25 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe.

Door de manier waarop ze haar leven leidt, legt ze het fundament voor de eeuwigheid. Het is zoveel groter dan het hier en nu. Als zij trouw is aan haar man zal ze ook trouw zijn aan de Heer.

1 Petrus 3:5-6 Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen.

De antithese hiervan is dat ze haar hele fysieke leven heeft verspild door altijd voor de gemakkelijkste weg te kiezen.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:26 Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.

 • Zij begrijpt wat haar relatie met God inhoudt en groeit daarin.
 • ook kent zij Gods doel en waar Hij de aandacht op richt, namelijk dat de wet draait om goedheid en liefde.
 • Zij groeit geestelijk waardoor ze haar leven maakt tot een leven dat ten goede komt van anderen.
 • Vanuit Gods perspectief vertegenwoordigt zij de meest onderscheidende uitnemendheid van een vrouw.

De antithese hiervan is:

1 Timotheüs 5:12-13 en halen een oordeel over zich, omdat zij haar eerste trouw hebben verzaakt. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen.

Spreuken 31:27 Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet.

 • Zij is in alle opzichten gebalanceerd, zowel in geestelijk als fysiek opzicht.
 • Ook begrijpt zij dat er een tijd is voor werken en een tijd die door de Heer geheiligd is tot eredienst.
 • Zij heeft haar prioriteiten op orde en haar leven is geen nooit eindigende lijst van fysieke activiteiten.

Lucas 10:40-42 Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.

De antithese is dat zij niet de liefde Gods in zich heeft, zij is niet in staat andere echt lief te hebben.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:28 Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar:

Haar hele gezin neemt de gelegenheid waar om haar te prijzen als hun dat mogelijk is, en dat vanwege de gebalanceerde kwaliteiten van haar leven. Haar jaren van trouwe dienst worden niet vergeten of ondergewaardeerd.

God zegt:

2 Corinthiërs 6:17-18 … en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.

Deze laatste woorden worden uitgedrukt als El Shaddai, erop duidend dat het zo zal zijn.

Psalm 45:7-17 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen; mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen; uit ivoren paleizen verheugt u snarenspel; koningsdochters zijn onder uw geliefden; de gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir.

Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder. Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de rijksten des volk met geschenken uw gunst. Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed; in kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht; onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.

Op de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan, gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten; daarom zullen volken u loven voor altoos en immer.

De antithese hiervan is, dat er voor haar geen toekomst is.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:29 Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle!

Godvrezende vrouwen brengen het ver.

2 Petrus 1:5-8 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.

De antithese hiervan is dat zij op die dag zullen verkondigen dat ze christenen waren en altijd achter Hem stonden.

Christus zegt van hen:

Lucas 13:26-27 Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.

Spreuken 31:30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen.

Een vrouw kan haar vrouwelijkheid gebruiken om mannen te bedriegen. Zij kan God echter niet bedriegen.

Spreuken 31:30 Charme is bedrieglijk en schoonheid van voorbijgaande aard, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen.

Schoonheid en bescheidenheid dienen samen te gaan.

1 Corinthiërs 11:15 doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven.

Een teken van godvrezende onderwerping.

De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden

Spreuken 31:31 Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!

Zij kan in genade op eigen benen staan en voor Gods troon zal ze worden geprezen. God kent elk aspect van haar leven vanaf de tijd dat ze werd geboren. Al haar onvermoeide daden gaan niet verloren of worden niet vergeten omdat Hij elk van hen in gedachten houdt. Niet één ervan zal verloren gaan.

Mattheüs 25:34-40 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.

 • Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven.
 • Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven,
 • Ook ben Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,
 • naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht;
 • Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende:

 • Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?
 • Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed?
 • Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?

En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

 

Einde van Bijbelse Spreuken

Meer informatie? HET BOEK SPREUKEN: de belangrijkste levensprincipes.

Zie ook Het loon van de wijsheid van God: Spreuken 25

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951][Nadruk van ons]

 

Reacties zijn gesloten.