Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30: woorden van Agur Godsspraak – profetie

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30:1 De woorden van Agur, de zoon van Jake. De godsspraak. Deze man zegt: Ik tobde mij af, o God, ik tobde mij af, o God, en ik versmacht;

De Statenvertaling vertaalt de laatste zin met: De man spreekt tot Ithiël, tot Ithiël en Uchal.

Het kan zijn dat Agur, Jake, Ithiël en Uchal heiligen van God waren in het Oude Testament, waar we niets van weten, net als er ongetwijfeld duizenden andere heiligen zijn die we ooit eens zullen ontmoeten.

De betekenis van hun namen geven lessen over familie en misschien godvrezende vriendschappen of professionele relaties gericht op de Heer.

 • Agur betekent “verzameld”;
 • Jake betekent “zonder blaam”;
 • Ithiël betekent “God is met mij”;
 • Uchal betekent “verslonden”.

Hoe meer we van God zien hoe meer we naar Hem gaan verlangen.

Godsspraak duidt op profetie.

Wat is wijsheid?

Wijsheid is een morele kwaliteit en geen intellectuele kwaliteit. Het is een illustratie van een manier van leven die werkt, die de juiste resultaten voortbrengt met een gevoel van geluk en vervulling.

Wijsheid is niet eigen aan de gevallen natuur van de mens die in duisternis is. Het is een gave van genade. Het verleent het vermogen tot juist oordelen en de beste handelwijze te volgen gebaseerd op kennis en begrip.

1 Corinthiërs 2:12-13 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

Wijsheid valt niet te bestrijden en kan allen maar met leugens door zondaren op weg naar de dood ter discussie worden gesteld.

Wijsheid wordt gepersonifieerd in de persoon van Jezus Christus.

De apostel Paulus zei dat de boodschap van het kruis dwaasheid is voor de Grieken en een struikelblok voor de Joden. Maar voor hen die geloven geldt dat de “dwaasheid van God de wijsheid van God” is (1 Corinthiërs 1:18-25).

1 Corinthiërs 1:24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

Jezus zei ter verdediging van hen die Zijn schapen zijn, van wie Hij de voeten op dit pad had gezet, tegen hen die kritiek hadden op het doel van het leven:

Mattheüs 11:19 … En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken.

Spreuken 30:2 want ik ben onvernuftiger dan enig mens en mensenverstand heb ik niet;

Een allereerste vereiste voor behoud?

In sekten wordt je geleerd dat je religieuze opvattingen je beter maken. Je kijkt neer op hen die niet hetzelfde geloof hebben – voorbeelden zijn de Anglicaanse Kerk en de Puriteinen. Er wordt een verkeerde houding in stand gehouden binnen een hiërarchische structuur die ons vanwege de gevallen natuur van de mens vervult met trots. Binnen kerken met een hiërarchisch bestuur wordt je geloof gedefinieerd door de gevallen natuur van de mens.

Was er een hiërarchisch bestuur in de hof van Eden? Nee, God gaf de mens de vrijheid te kiezen. Werd het volk Israël in de tijd van Mozes en het ontvangen van de wet geregeerd met de ijzeren hand van kerkbestuur? Nee, God zei in Deuteronomium 28 dat iedereen zelf de keuzes moest maken.

De waarheid doet er toe als we het plan en doel van God willen ontdekken, omdat God altijd leeft binnen het licht van de waarheid. Waar leidt die waarheid ons? Om ons goed te voelen over onszelf, tot een actief sociaal leven, tot mensen die voor ons zitten om toe te spreken?

De eerste stap op de weg naar behoud en het aanvaarden van de barmhartigheden van God is te weten dat wij die nodig hebben. Niet je ongelukkige buurman, wijzelf, omdat wij de ongelukkige mensen zijn. Bekering is meer een toestand van het hart dan van woorden.

Verandering betekent niet het zonder vragen stellen vasthouden aan het pad van je gevallen natuur. Je eerste stap is kijken in de afgrond van je eigen zonden en beseffen dat je niet het recht hebt iemand anders te oordelen.

1 Petrus 4:3-12 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.

Spreuken 30:3 ook heb ik geen wijsheid geleerd, dat ik de Hoogheilige zou kennen.

Dit is een verwijzing naar de Messias om te bewijzen dat de hele Bijbel in context eensluidend is, alles in de Bijbel heeft vandoen met al het andere in de Bijbel.

Job 19:25-27 Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen.

Messias betekent gezalfd, geheiligd, apart gezet door God voor een speciaal doel; het wordt 39 keer gebruikt in het Oude Testament.

Het Hebreeuwse Messias is in het Grieks Christus.

Johannes 1:16-17 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Daniël 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

Johannes 5:38-42 en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.

Spreuken 30:4

 • Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld?
 • Wie heeft de wateren samengebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld?
 • Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon?

Gij weet het toch.

Christenen kunnen deze vragen beantwoorden.

Hebreeën 1:1-3 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

De volledige opening van het Evangelie is door genade en op basis van waar men behoefte aan heeft om te weten. Als je hart niet oprecht is maakt het God niet uit of je Hem belachelijk maakt, ga gewoon je gang. Niemand zal deel gaan uitmaken van Zijn familie als hij dat niet wil.

Johannes 8:21 Hij zeide dan wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult Mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij niet komen.

Handelingen 2:33-34 Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand,

Deuteronomium 30:11-15 Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade:

Spreuken 30:5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Het woord Gods kan zowel als speer en als schild worden gebruikt – aanvallend en verdedigend. Gods Woord keert nooit ledig tot Hem terug.

 • Wil je tot de winnende kant behoren?
 • Ook tot de juiste kant behoren?
 • Wil je tot de kant behoren van grote zegeningen, gezondheid en liefde?

Met God is elk voordeel te behalen, zowel nu als in de eeuwigheid.

Hebreeën 4:12-13 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Een van de redenen dat het boek Spreuken werd geschreven is opdat Zijn volk het geloof kan hebben om aanspraak te maken op de beloften van God, terwijl de relatie groeit in liefde en diepe afhankelijkheid.

Op elk gebied van het leven: wetenschap, kunst of theologie, wordt God verheerlijkt. God heeft Zichzelf door heel de geschiedenis heen geopenbaard. Hij heeft volken gezegend en vernederd.

2 Samuël 22:31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Jesaja 55:8-9 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Spreuken 30:6 Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.

Je moet het woord van God bestuderen met een zuiver hart zonder agenda om het te laten zeggen wat je wilt. Daarom hebben we zoveel verschillende leerstellingen en denominaties.

In het algemeen is het heidendom erin geslaagd het christendom binnen te dringen en er helemaal in op te gaan, en waar de Schriften dit aangeven zijn ze aangepast, zoals met de apocriefe boeken het geval is en de Canon van Hiëronymus.

Als we diensten bijwonen van groepen die een aangepaste kalender hebben, is de enige manier waarop we bij zo’n groep kunnen blijven door blindelings hun onderwijs te volgen zonder de Bijbel tot het centrale boek van ons leven te maken.

Deuteronomium 4:2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

Deuteronomium 12:32 Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.

Openbaring 22:19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Spreuken 30:7-9 Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochen en zegge: Wie is de HERE? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe.

 • Een gebed tot God waarin de gevallen natuur van de mens in zichzelf wordt erkend.
 • Ook een gebed om te worden behoed voor afgodendienst, zich anders voordoen dan hij is, alle woorden van bedrog.
 • Een gebed dat hij geen vertrouwen stelt in enig woord behalve het zuivere Woord van God dat hen die op Hem vertrouwen nooit zal teleurstellen.

Zonder zich op fysieke rijkdom te richten vraagt hij dat God wil voorzien in wat hij nodig heeft, maar hij vreest ook fysieke rijkdom daar hij bang is dat dan de zonde wacht om in die toestand hem aan te zetten tot zondigen.

Hij vraagt in essentie hem te helpen om zijn leven dusdanig te leiden dat het het meeste nut heeft voor allen en hem te beschermen tegen valstrikken.

Johannes 17:15-17 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Spreuken 30:10 Belaster een knecht niet bij zijn heer, opdat hij u niet vloeke en gij ervoor moet boeten.

Exodus 22:22-24 Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luide tot Mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen.

Spreuken 30:11 Er is een geslacht, dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent,

In elk geslacht zit een groot kwaad, in het bijzonder in het eind der tijden. Kinderen die het geloof van hun ouders achter zich laten, laten ook in allerlei opzichten hun ouders in de steek.

Dit is een van de grootste voorbeelden van de gevallen natuur van de mens. De liefde van kinderen voor hun ouders is een natuurlijk iets, maar zonde kan die uit je hart wegbranden.

Het kan zijn dat er onmiddellijk kosten verbonden zijn aan het volgen van Christus.

Mattheüs 10:19-22 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt.

Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Spreuken 30:12 een geslacht, dat rein is in eigen ogen, maar niet van zijn vuil is gewassen;

Geslacht duidt op geschiedenis binnen dit tijdperk, in deze wereld, samenhangend met de keuzes die een geslacht kan maken.

Er is een mogelijkheid dat het nog erger wordt.

Mattheüs 12:34 Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Als je je in eigen oog rechtvaardigt kan Jezus dit niet meer doen, en in die toestand zul je voor alle eeuwigheid in de poel des vuurs sterven.

Spreuken 30:13 een geslacht met trotse ogen en opgetrokken wimpers;

In deze wereld, in deze tijd, zijn er mensen die oprecht heel ingenomen zijn met zichzelf waarbij alle anderen worden buitengesloten; dit is de oorzaak van alle sociale problemen, van echtscheiding tot misdaad.

Spreuken 30:14 een geslacht, welks tanden zwaarden, welks gebit messen zijn, om de ellendigen te verteren, zodat er geen meer zijn in het land, en geen nooddruftigen onder de mensen.

In de vijftiger jaren van de 19e eeuw was evolutie een nieuwe leerstelling die omarmd werd door hen die leerden dat de sterken overleven en de zwakken omkomen.

Dit was de rechtvaardiging van de roofbaronnen die enorme rijkdommen verzamelden door de armen uit te buiten, hen in gevaarlijke omstandigheden lieten werken, heel lage lonen betaalden, of tegoedbonnen die alleen maar in hun winkels konden worden verzilverd.

Veel van de grote zuidelijke plantages werden gebouwd met het bloed, zweet en tranen van de armen.

Jezus vraagt:

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Vragen we ons af waarom het zuiden in de Burgeroorlog bijna volledig werd verwoest?

Spreuken 30:15 De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef! …

Zij zeggen nooit: het is genoeg. Ze zijn nooit voldaan, nooit tevreden.

Bloedzuigers hebben geen idee wat liefde betekent.

Niet tevreden met eenmaal “de behoeftigen te hebben verslonden”, doen ze het nog een tweede keer; ze keren terug naar de bron van al hun rijkdom, net als de paardenbloedzuiger.

Zij volgen ongetwijfeld een manier van leven waarin God hen ziet als parasieten en uiteindelijk zal hun dezelfde barmhartigheid bewezen worden die zij bewezen. Zij verzamelden rijkdom voor een leven dat ze niet zullen krijgen. En als ze dood zijn hebben ze bij God en de mens een getuigenis nagelaten dat ze het doel van het leven hebben gemist.

Spreuken 30:15 … Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg:

Als genoeg genoeg is, vinden zij dat dat nog niet het geval is. Zondaren willen altijd meer van datgene waarvoor ze niet hebben gewerkt, waarop ze geen recht hebben of aanspraak kunnen maken.

Een christen begrijpt dat “genade genoeg is”.

De apostel Paulus werd langzaamaan blind en vroeg God herhaaldelijk hem te genezen.

2 Corinthiërs 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30:16 het dodenrijk en de onvruchtbare schoot, de aarde, die nooit van water verzadigd wordt, en het vuur, dat nooit zegt: het is genoeg!

Net zo zeker als er een weg is naar een begraafplaats, zo is er een weg naar de dood. Rachels onvruchtbaarheid voerde haar naar de dood. De aarde blijft almaar door regenwater opnemen. Een bosbrand blijft doorbranden.

Als de hele wereld wenst te sterven is er voor alle eeuwigheid ruimte voor allen in de eeuwige duisternis van de dood.

Maleachi 4:2-3 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

Zij zullen nog minder zijn dan stro onder onze voeten.

Spreuken 30:17 Het oog dat de vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en de jonge arenden opeten.

Dit is een belofte van God voor het geval een kind zijn ouders niet eert, maar vervloekt; zo’n kind toont ook geen liefde jegens zijn moeder, omdat man en vrouw één zijn. Zo’n kind zal vroeg naar het graf gaan.

Als een kind zijn ouders niet eert, eert het ook God niet daar het geen geestelijk doel ziet voor zijn leven. Zoals het zijn ouders deed, zo zal een gier hem doen.

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30:18-19 Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk, ja, vier begrijp ik niet: de weg van de adelaar langs de hemel en de weg van de slang op de rots, de weg van een schip in volle zee en de weg van een man bij een jonge vrouw.

De aandacht verschuift naar positieve dingen van het leven.

De schrijver geniet van de creatieve vermogens van God: de manier waarop een adelaar vliegt geeft hem stijgvermogen; de manier waarop een slang zonder armen en benen zo snel kan bewegen; de manier waarop een schip kan navigeren op de uitgestrekte oceaan, of de diepte van de liefde die een man heeft voor de vrouw met wie hij wil trouwen. Al deze dingen zitten zo in elkaar vanwege God.

Jacobus 1:17-18 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

Als Hij gereed is met onze schepping zullen we de meest verbazingwekkende schepping zijn van alles.

Spreuken 30:20 Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.

De antithese van een rechtvaardige vrouw, een maagd, iemand die je kunt liefhebben; een hoer wast het zaad van haar minnaar weg en verwijdert het bewijs en doet zich dan voor als rechtvaardig omdat haar geweten nooit tegen haar zal getuigen.

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30:21-22 Onder drie dingen beeft de aarde, ja, onder vier, die zij niet dragen kan: onder een slaaf, als hij koning wordt, en een nietsnut, als hij verzadigd wordt met brood,

God staat niet achter sociaal liberalisme, waarin alcoholisme een ziekte is in plaats van een zonde.

Zowel de slaaf als de dwaas zouden niet verheven dienen te worden gelet op wat zij aan het leven hebben bijgedragen. Als je het een kind toelaat, zal het over je regeren en je rijkdom verdoen met het verzadigen van zijn begeerten; het ergste van dit alles is dat hij niets over het leven heeft geleerd.

De implicatie hiervan is dat we het moeten laten verhongeren, misschien zal het dan wakker worden. je zult niet over mijn huishouden regeren; regeer over je eigen huishouden, als je dat al hebt.

2 Thessalonicenzen 3:6-10 Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt.

Gij weet immers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, noch gegeven brood bij iemand hebben gegeten; maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht, om niemand van u lastig te vallen; niet, dat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30:23 onder een versmade, als zij ten huwelijk wordt genomen, en een dienstmaagd, als zij haar meesteres verdringt.

Zo iemand zal een slechte vrouw zijn en niet zo’n trouwe hulp. Ze denkt dat zij er recht op heeft te worden gediend. De enige manier waarop een dienstmaagd het huis kan regeren is door de huidige echtgenote uit de weg te ruimen. En dan haar man te trouwen.

Een liefhebbende vrouw zal er vreugde in vinden haar man ten hulp te zijn. Zij zal daarin geluk vinden omdat ze daarin de weg tot godvrezendheid zal vinden. Zij zal een mede-erfgenaam zijn met haar man als kinderen van God.

Spreuken 6:23-31 Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht. De vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. Om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende.

Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers. Want ter wille van een hoer vervalt men tot een schamel stuk brood. En eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven.

 • Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken?
 • Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden?

Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit.

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Men veracht een dief niet, wanneer hij steelt om zijn begeerte te bevredigen als hij honger heeft. Maar betrapt zijnde, moet hij zevenvoudige vergoeding geven, al het goed van zijn huis moet hij geven.

1 Petrus 3:5-6 Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen.

1 Petrus 3:4 … een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Spreuken 30:24-28 Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs: de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer; de klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rots; de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op; de hagedis [Statenvertaling: spinnekop] kan men met de hand grijpen, toch is zij in des konings paleizen.

De kleinste en de zwakste zijn dit niet altijd. Dingen zijn niet altijd zoals ze schijnen te zijn. Wat is sterker, toont meer vindingrijkheid en werkt harder dan een mier? De das is het wreedste dier van de dieren van gelijke omvang. Sprinkhanen vliegen met elkaar vele honderden kilometers. Een spin gaat waar hij wil.

 • Wie plaatste deze karaktertrekken in die dieren?
 • Wie kan je geestelijk productief, vasthoudend maken, in staat om in eenheid samen te werken? God.
 • Je voor koningen te brengen? God.

Zacharia 4:6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.

Als God voor je is, wie kan dan tegen je zijn?

Spreuken 30:29-31 Deze drie hebben een statige tred, ja, vier een statige gang: de leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst; de windhond, of de geitebok en een koning wiens krijgsvolk met hem is.

God heeft ons fysiek geschapen om daaruit geestelijke lessen te leren. Als een leeuw, een windhond en een geit, of een militaire formatie, gracieus in hun kracht bewegen, zo kunnen ook wij gracieus in kracht bewegen. De uitweg van een leeuw, zijn vlucht zonder enige inspanning, een geitebok die rotsachtige hellingen beklimt waar geen mans kan gaan.

God kan het zo maken in ons eigen leven. God kan absoluut verbazingwekkende dingen met ons doen, als we het geloof hebben.

We moeten evenals onze Schepper gracieus in kracht bewegen.

De apostel Paulus zei de Grieken:

Handelingen 17:27-28 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten. Hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Psalm 147:9-11 die het vee zijn voeder geeft, de jonge raven, als zij roepen. Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man. De HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie

Spreuken 30:32-33 Hetzij gij u ondoordacht verheft, hetzij wel overwogen: de hand op de mond! Want drukking van de melk brengt boter voort, en drukking op de neus brengt bloed voort. En drukking van toorn brengt twist voort.

Als we werken aan zonde op de manier waarop we boter karnen of iemands neus beschadigen is het resultaat onvermijdelijk.

Onthoud je van alle verontschuldigingen of verdedigingen van het verleden. Verander vanaf deze huidige dag. Weerhoud je mond van spreken en door te gaan met het kwaad te doen. Dat zo gemakkelijk als onze dagelijkse activiteiten wordt uitgevoerd.

Als je dwaas bent geweest door trots te zijn en kwaad te beramen, schep daar dan niet over op. Bedek in schaamte je mond met de hand. Zoals het karnen van room boter voortbrengt en een klap op de neus een bloedneus veroorzaakt, zo veroorzaakt boosheid ruzie.

En wat je ook beslist niet moet willen, is argumenteren met God.

Het is zo gemakkelijk te denken dat we het bij het juiste eind hebben. We worden dan gedachteloos gebruikt als een werktuig van de duivel om dingen te doen die tegen God ingaan.

Efeziërs 5:14-16 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt. Dus niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Wijsheid in Jezus Christus-Godsspraak en profetie:

Wordt vervolgd met: Spreuken 31: De juiste vrouw om een degelijk leven te leiden.

Meer informatie? HET BOEK SPREUKEN: de belangrijkste levensprincipes.

Zie ook Het loon van de wijsheid van God: Spreuken 25

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951][Nadruk van ons]

Reacties zijn gesloten.