Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29: Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:1 Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.

Des te meer correctie iemand op een vittende manier ontvangt, des te minder zal hij luisteren. Zijn radar schakelt uit. Niemand kan op zo’n manier leren. Iemand die een ander wil helpen moet het op de juiste manier doen. Ook God doet het niet op deze manier.

1 Petrus 3:15-17 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.

Ouders en vrienden moeten – of het nu door rechterlijke instanties en dienaren is, of door Gods voorzienigheid – de waarheid gaan inzien in overeenstemming met hun eigen geweten. Zij moeten tot het besef komen dat er een betere weg is.

Gods weg wordt door slechte en goddeloze mensen die God haten, niet in overeenstemming met de waarheid ter discussie gesteld.

De antithese is dat iemand die ondanks de feiten niet luistert naar de stem van de Voorzienigheid en zijn menselijke natuur volgt, die in handen van de duivel ligt, een leven zal hebben dat uitmondt in ellende en vernietiging.

De lamp van het lichaam is uw oog.

Lucas 11:33-36 Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht.

2 Kronieken 36:15-16 De HERE, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des HEREN zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was.

Christus bad dat we niet uit de wereld zouden worden genomen, omdat we tijdens ons leven daar de nodige lessen kunnen leren. Of op negatieve manier wat het leven niet is, of de weg van God die leidt naar een overvloedig leven.

We moeten allemaal de keus maken om aanspraak te maken op de beloften van God:

Johannes 16:23-24 … Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. …; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Blijf altijd achter de waarheid staan zonder enig compromis te sluiten.

1 Johannes 4:4-6 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:2 Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk zucht, als een goddeloze heerst.

Voor het denken van een onbekeerde ligt een van de grootste getuigenissen en bewijzen van geloof in God in het karakter van Zijn volk.

  • Een van de dingen waarin we moeten groeien is dat we een rechtvaardige autoriteit worden.
  • Rechtvaardige autoriteit maakt een duidelijk verschil voor het leven van anderen.

Lucas 12:42-44 En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.

Antithese: Namaakchristendom, Christus waarschuwde ons daarvoor, voor hen die met harde hand, zonder liefde of genegenheid, heersen over anderen, zoals dat het geval is binnen sekten.

Ezechiël 34:1-6 Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here HERE: wee de herders van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.

Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:3 Wie wijsheid liefheeft, verheugt zijn vader; maar wie met hoeren verkeert, brengt zijn vermogen door.

De antithese tussen wat leven is en wat leven niet is. Het christenzijn wordt uitgebeeld als saai en moreel achterhaald. Het zijn van een hedonist (rokerige gokhallen, alcohol, feesten, seks) biedt onmiddellijk plezier en voldoening. Maar dat is een verwrongen visie.

Een wijs iemand weegt alle aspecten van zijn leven en relaties mee; hij wandelt naar het voorbeeld van zijn vader en geeft hem op die manier eer. Vele jaren lang hard werken geeft je iets waar je trots op kunt zijn. En zo iemand kijkt uit naar die ene, speciale vrouw.

Er is geen eer te behalen met een vrouw die geen liefde voor je heeft, en ook niet met de bodem van een whiskyfles.

Een hoer is niet geïnteresseerd om als vrouw met je samen te werken in het opbouwen van je leven; zij is uit op je bezit om daarna verder te trekken. Zij voorziet in haar levensonderhoud door mensen te gebruiken, waarbij ze de illusie creëert dat ze van je houdt, terwijl dat niet het geval is. Is het niet beter uit te kijken naar een vrouw die op een echte manier mooi is en je voor de rest van je leven trouw zal liefhebben, terwijl ze je hulp is, onder andere op moreel gebied? Een slechte vrouw zal je tot meer kwaad leiden.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:4 Door recht houdt een koning het land staande, maar een afperser richt het te gronde.

De antithese van wat heerschappij is en wat het niet is.

  • De basis van de Magna Carta en de Constitutie van de Verenigde Staten is een verbond met God om alle mensen op een rechtvaardige manier te behandelen.

Dit was op een beruchte manier het geval in Engeland voordat de Magna Carta, of groot handvest van vrijheden, werd opgesteld en aangenomen. Vandaar dat er het artikel Nulli vendemus justitiam in voorkomt: “We zullen niemand recht verkopen.”

Ik ben in oude geschriften gevallen tegengekomen waarin iemand, om recht te verkrijgen, verplicht werd zich bijna te gronde te richten door de cadeaus die hij de koning, de koningin en hun gunstelingen moest geven om de zaak in zijn voordeel te laten uitvallen.

Kijk naar ons land in deze tijd waar duizenden lobbyisten letterlijk de leden van het Congres en de Senaat omkopen, en dat noemen ze dan goed bestuur. Zij hebben dit land failliet doen gaan omdat ze geen dienaren van het volk zijn.

Het woord afperser hier is letterlijk ‘iemand van offeranden’. Het Hebreeuwse teruwmah wordt op een andere plaats vertaald met heilige offeranden. Hier gaat het dus om iemand die verlangt dat hem offeranden worden gegeven alsof hij een priester is of Godzelf. God zal laten zien dat het zo niet in elkaar zit.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:5 Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden.

Een gezonde relatie is gebaseerd op eerlijkheid en uitgaande bezorgdheid. Iemand die vleierijen gebruikt probeert een ander te manipuleren waardoor hij geen aandacht meer schenkt aan wat hij wil. Een net voor zijn voeten betekent dat hij die gevleid wordt, zijn weg zal richten naar de wil van de vleier, aannemend dat het een reactie van vriendschap is in plaats van manipulatie.

Het is duidelijk van wie dat net is, dat is van de duivel.

2 Timotheüs 2:26 en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, losgekomen uit de strik des duivels, die hen gevangen hield.

Een van de waarden van nederigheid is het hebben van een realistische inschatting van het leven. Pas op voor een vleier; hij vleit niet alleen maar om je te behagen, maar om je te bedriegen en daarmee voordeel te behalen.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:6 In de overtreding van de boze ligt een valstrik, maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn.

De antithese tussen het ondergaan van de straf voor zonde en het bevrijd zijn door genade en het aan je toegerekend worden van gerechtigheid door Christus, opdat je vreugde volkomen kan zijn.

2 Petrus 2:18-19 Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

  • Het eindresultaat van verslaving is een overdosis;
  • het resultaat van seksuele zonden is een geslachtsziekte of erger;
  • het eindresultaat van alcoholisme is levercirrose;
  • het resultaat van misdaad is naar de gevangenis gaan;
  • het eindresultaat van je partner bedriegen is een scheiding;
  • het resultaat van onverantwoordelijk gedrag is ontslag.

Moeten we nog verder gaan?

Spreuken 29:7 De rechtvaardige erkent het recht van de geringen, de goddeloze heeft daar geen weet van.

Als we Gods weg kennen weten we dat geven ontvangen is. De wereld denkt dat geven betekent dat je minder overhebt. Maar geven aan de zwakke, de arme, de weduwe, de verdrukte, en helpen alle lasten te verlichten is de wil van de Heer. Op voorwaarde dat er een echte behoefte is!

God doet een belofte: Spreuken 19:17 Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

We geven omdat dat het juiste is om te doen. Innerlijk worden we daardoor in ons eigen leven versterkt en verrijkt.

Anderen die zwak zijn, worden niet gezegend; zij worden vergeleken met zondaren.

Psalm 41:1-4 Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de HERE hem uitkomst geven; de HERE zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. De HERE steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede. Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

De barmhartigheid die we anderen verlenen wordt onze barmhartigheid in onze tijd van nood. Want in werkelijkheid zijn we allemaal arm.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:8 Overmoedigen brengen de stad in onrust, maar wijzen doen de toorn bedaren.

Goddeloze mensen zijn geneigd tot geweld; de rechtvaardigen zijn wijs doordat ze hun humeur in bedwang houden, omdat God hen laat zien dat wraak niet leidt tot de vervulling van het plan van behoud; niet in Zijn relatie met ons noch in onze relatie met anderen.

Zelfs met betrekking tot onze vijanden (en dat is dan door hun keuze, want wij zouden geen vijanden moeten hebben) geldt dat we hen zouden moeten liefhebben en vergeven, omdat God hoopt op het beste en dat zouden wij ook moeten doen.

Goddeloze, niet bekeerde mensen komen veel problemen tegen in hun leven; daarom nemen zij op gewelddadige wijze wat zij willen hebben, omdat geweld de basis is van hun cultuur.

Jacobus 4:1-3 Waaruit komt bij u strijden en vechten voort?

Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?

Gij begeert, doch gij hebt niet; OOK zijt gij moorddadig en na-ijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Bovendien hebt gij niets, omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.

Spreuken 29:9 Als een wijs man een rechtszaak heeft met een dwaas, dan raast en lacht deze zonder bedaren.

Het punt van dit vers is dus dat we dit niet moeten doen. De algemene manier van reageren zou moeten zijn: niet mee bemoeien, vermijd zulke mensen.

Spreuken 29:10 Mannen des bloeds haten de rechtschapene, maar de oprechten zoeken zijn behoud.

Dit laatste omdat zij een gemakkelijke prooi zijn en niet kunnen terugvechten. Voor hen die gerechtigheid toegerekend wordt, geldt: wees even barmhartig voor anderen in nood als jezelf barmhartigheid hebt ontvangen.

God laat zien dat een negatieve, cynische kijk op andere mensen verkeerd is. Godvrezende mensen hebben niet alleen God lief, maar zij hebben door de Heilige Geest ook andere mensen lief.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:11 De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop [Statenvertaling: Een zot laat zijn gansen geest uit], maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.

Ten eerste, vertel niet iedereen alles wat je weet.

De vraag is waarom hij dit doet, omdat hij zichzelf probeert te rechtvaardigen vanuit een heel zelfgerichte, narcistische kijk op zichzelf.

Je kunt niet je eigen advocaat zijn, alleen Jezus Christus kan dat doen.

Ten tweede, wat denk je wel dat de wereld je zal geven?

Spreuken 29:12 Een heerser die acht slaat op leugentaal, al zijn dienaren zijn goddeloos.

Leiders hebben een grote invloed op de moraal van het volk. Als een heerser zich omringt met leugenaars zullen al zijn ondergeschikten leugenaars worden om bij hem in de gunst te komen.

De grootste leugen is het belasteren van Christus.

Onze hemelse Vader zegt het volgende:

Psalm 2:2-6 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Openbaring 18:3-5 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Spreuken 29:13 De arme en de verdrukker ontmoeten elkander, de HERE geeft hun beiden het licht der ogen.

God schiep alle dingen met één bepaald doel.

Prediker 3:19-21 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

Het licht van de ogen heeft een fysieke context, maar ook een geestelijke context om te begrijpen dat we geschapen werden om de familie, de kinderen, de zoon, de partner van Christus, de dochter, de erfgenaam van God te worden; en daar zouden we met ons gehele wezen naar moeten verlangen omdat alles in deze wereld vergaat.

Spreuken 29:14 Een koning die de geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast.

Als je oordeelt met waarheid probeer je hen niet te vernietigen; je hebt je ingespannen om achter de waarheid te komen, je kunt hen dus echt helpen te ontkomen uit de kuil waarin ze zich bevinden.

Het is onze taak de armen tot Christus te leiden, en Christus moet hen tot de Vader leiden, en de Vader moet hen tot Zijn familie leiden, door eeuwig leven.

Alles wat fysiek is is in beweging, zoals drijfzand aan het strand, het verandert voortdurend en verwijst daarin naar een groter, een blijvend tijdperk.

Lucas 19:17 En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden.

Spreuken 29:15 Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande.

Pijn is de grote overtuiger. De les van vuur wordt nooit vollediger geleerd dan door iemand die zich heeft gebrand.

Kinderen willen onbewust worden gecorrigeerd. Grenzen geven hen zekerheid; als hun wordt toegestaan te doen wat ze willen, gaan ze zich misdragen omdat ze daarmee roepen om gestraft te worden.

1 Petrus 4:1-3 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

Spreuken 29:16 Als de goddelozen talrijk worden, neemt de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val.

Goddeloze mensen zullen uiteindelijk niet slagen. Alle wereldmachten en hun leiders komen aan een eind.

Regeringen mogen vallen, maar God kan de mensen verlossen.

Openbaring 18:4-5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Psalm 37:34-37 Wacht op de HERE en bewaar zijn weg, dan zal Hij u verhogen om het land te beërven, de uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien. Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. Sla de vrome gade en zie op de oprechte, want de man des vredes heeft nakroost;

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.

Wees geen ouder die zijn kinderen volkomen vrijlaat, geef vaak opbouwende kritiek. Als je mijn hulp wil luister dan naar mijn lessen. Voorzie in een godvrezende omgeving zodat ze als ze volwassen worden en gereed zijn om aan hun eigen reis te beginnen, de basis meekrijgen voor succes. Correctie betekent discipline, niet slaan met een honkbalknuppel. Discipline is wat een pianist moet hebben, hij moet onder druk worden gezet en een intensief trainingsprogramma ondergaan. Er kan geen tijd worden verspild, er moeten doelen worden bereikt.

Psalm 45:15-17 onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis. Op de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan, gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten; daarom zullen volken u loven voor altoos en immer.

Spreuken 29:18 Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.

Als er geen visie is komt het volk om; maar gelukkig is hij die de wet onderhoudt.

We moeten begrijpen hoe God wil dat we leven,

2 Petrus 2:20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:19 Met woorden wordt een slaaf niet in tucht gehouden, want al verstaat hij ze, hij stoort zich er niet aan.

Het is onmogelijk de woorden te begrijpen die tot je gesproken worden als ze geen weerklank in je vinden. Dan denk je dat ze niet op jou van toepassing zijn.

Op koppige mensen hebben woorden vaak totaal geen invloed.

Johannes 3:19-21 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Als ze de bittere vruchten van hun eigen mislukkingen hebben geproefd dan zullen ze de genadige hand van God waarderen.

Spreuken 29:20 Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem.

Met iemand die teveel praat kun je niets bespreken. Zij houden van praten om zichzelf te horen discussiëren, maar niet om tot oplossingen te komen.

Spreuken 12:19 Een waarachtige lip bestaat voor altijd, maar een leugenachtige tong slechts voor een ogenblik.

Mattheüs 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; de heidenen menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:21 Wie zijn slaaf van jongs af verwent, voor die zal het einde weerbarstigheid zijn.

Dus niet opvoeden tot een mietje, een verwijfd iemand.

Voorzien in wat nodig is, middelen die hem helpen zich te ontwikkelen, zullen hem voor altijd bij je in de schuld doen staan.

Als iemand voor je werkt, behandel je hem als een zoon en neem je actief deel aan het voorzien in zijn welzijn. Dat lijkt op grote verwachtingen.

Je stelt je dan niet op met een mentaliteit van een minimumloon is genoeg.

Colossenzen 4:1 Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel hebt.

Spreuken 29:22 Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden.

Mensen die geen controle hebben over hun emoties worden zondaars.

Een woedend iemand grossiert in overtredingen; dit is het Hebreeuwse woord pashang, wat betekent: gedurfde en godslasterlijke overtredingen, zoals gepassioneerd zweren en het ijdel gebruiken van Gods naam/

Spreuken 29:23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

In deze wereld wordt ons gezegd dat trots goed is en het niet hebben van trots slecht. Eerlijk gezegd hebben we niets om trots op te zijn. Om in aanmerking te komen voor een toestand van genade moeten we nederig zijn, dat betekent dat we God zeggen dat we weten zondaars te zijn.

Dat is een manier van God zeggen dat we alles wat Hij voor ons doet waarderen en door die nederigheid begrijpen we dat we niets verdienen.

Het is een toestand van denken die een voorwaarde is voordat God ons genade verleent. Bekering is die voorwaarde!

Jesaja 66:2 …; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:24 Wie met een dief deelt, haat zichzelf; al hoort hij de vloek, toch geeft hij de zaak niet aan.

Iemand die een dief helpt moet zichzelf echt wel haten! Want hij weet de consequenties daarvan en doet het toch.

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Betrokken raken bij mensen loopt altijd slecht af, maar met God kan het niet verkeerd gaan.

Vrees voor mensen is een gevaarlijke valstrik, maar op God vertrouwen betekent dat je veilig bent.

Jesaja 33:15-17 Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien. Die zal op hoogten wonen; rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; zij zullen een wijd uitgestrekt land zien;

Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde

Spreuken 29:26 Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de HERE ontvangt de mens zijn recht.

Johannes 7:12-13 En er was veel gemompel over Hem onder de scharen; sommigen zeiden: Hij is goed, anderen zeiden: Neen, maar Hij verleidt het volk. Toch sprak niemand vrijuit over Hem, uit vrees voor de Joden.

Het is een natuurlijk verlangen om de gunst van mensen te zoeken en dat men goed over je denkt, maar als je het juiste perspectief hebt is het beter je aandacht op de Heer te richten.

Per slot van rekening is je relatie met God het eerste grote gebod.

God wil dat we anderen liefhebben, maar Hij wil niet dat wij Hem daarbuiten laten.

Spreuken 29:27 Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van wandel, is een gruwel voor de goddeloze.

Die twee zullen het nooit met elkaar eens worden, dit leeft voort in de strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang.

De goddelozen maken een levensreis als een kort treinreisje. De goddelozen willen niet worden geconfronteerd met hun levensreis.

Psalm 139:20-23 die arglistig tegen U spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. Zou ik niet haten, HERE, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;

Spreuken 30 volgt op: Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde:

Meer informatie? HET BOEK SPREUKEN: de belangrijkste levensprincipes.

Zie ook Het loon van de wijsheid van God: Spreuken 25

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951][Nadruk van ons]

Reacties zijn gesloten.