Een toekomstige derde Tempel in Jerusalem

Een toekomstige derde Tempel in Jerusalem

Hoe weten wij dat, in de eindtijd, nog een tempel zal worden gebouwd in Jerusalem?

Ten eerste:

In 95-96 na Chr., ongeveer 25 jaar nadat de tempel was vernietigd, zien wij in Openbaring 11 dat God aan de Apostel Johannes gebood om de tempel te meten. Dat zou duidelijk onmogelijk zijn geweest, want er was geen tempel!

Ten tweedeJezus voorspelde de “Grote Verdrukking”.

Jezus voorspelde specifiek de enige belangrijke gebeurtenis, die de aanleiding zou geven tot de “Grote Verdrukking”.

Merk op: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!…… Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort [begrensd] werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort [begrensd] worden”. (Matteüs 24:15, 21-22; Markus 13:14, 19-20)

Ten derdede “gruwel, die verwoest”

Wat is de “gruwel, die verwoest”, die op de heilige plaats staat – het heilige der heiligen in de tempel?

In 51 n. Chr. schreef de Apostel Paulus aan de Thessalonicenzen over deze komende kritieke gebeurtenis, omdat zij de terugkomst van Christus in die tijd verwachtten.

Denkt U er aan dat op het moment dat Paulus schreef, deze tempel nog intact en volledig operationeel was.

Hij schrijft: “En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel:

  • aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt,
  • niet door een uiting van de geest,
  • niet door een woord, en
  • ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden.

Want die dag komt niet, tenzij:

  • eerst de afval gekomen is en
  • de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
  • de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt,
  • zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en
  • zichzelf als God voordoet.

Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig [behouden] te worden.

En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. (2 Thessalonicenzen 2:1-12)

Ten vierdede sleutel tot inzicht

Dit is de sleutel tot inzicht: Toen de tempel in 70 n. Chr. werd vernietigd kwam de zoon van het verderf, de tegenstander niet en deze ging niet het heilige der heiligen binnen!

De vastgestelde tijd, dat de “zoon van het verderf” zou verschijnen, is net vóór de terugkomst van Christus, Die hem samen met de valse profeet persoonlijk zal vernietigen.
(Openbaring 13:5-8; 19:20-21)

Vóór de dood van de Apostel Johannes in 98-100 n. hr. Stond hij aan het hoofd van het samenstellen en afronden van het Nieuwe Testament. Filippus en Andreas en de schrijver van de Apostel Petrus – zijn neef Markus – assisteerden hem.

Zij konden duidelijk zien dat, toen de tempel in 70 n. Chr. werd vernietigd, de “de gruwel van de verwoesting”, zoals beschreven door Paulus, niet gebeurd was.

Zij realiseerden zich dat de tempel in de verre toekomst herbouwd zou moeten worden, vanwege hetgeen Paulus had geschreven en vanwege het visioen van Johannes in Openbaring 11.

Daarom voegden zij, onder Gods inspiratie, een ingelaste verklaring toe in Matteüs 24:15 en Markus 13:14.

Merk op: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten….”.

Het is duidelijk dat deze ingelaste verklaring niet door Jezus gesproken was. Integendeel, het is een geschreven bewerking van wat Jezus zei.

Een toekomstige derde Tempel in Jerusalem

Als zodanig was het aan toekomstige Christenen aan te geven, dat de “de gruwel van de verwoesting”-profetie voor de eindtijd was, voor een toekomstige derde tempel.

Wordt vervolgd met: De locatie van Salomons tempel en de tweede tempel

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

Reacties zijn gesloten.