Beleidsplan: (2016-2023)

De naam van de instelling: (Kerkgenootschap)

Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God. (CBKG)

De stichting kan ook activiteiten ontplooien onder de naam “Eindtijd Evangelie” en “Zebulon”.

 Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 856226890

Het postadres van de instelling.

Stichting CBKG

p/a Amentstraat 5

6039RA, STRAMPROY, The Netherlands

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:

Aan de Nederlandse natie en aan alle naties het Evangelie van Jezus Christus over het Koninkrijk van God en van de zaken die betrekking hebben op de Heer Jezus Christus volgens het Woord van God tot een getuigenis te prediken door middel van het gesproken en geschreven woord, elektronische media en persoonlijke evangelisatie;

Het werken aan het geestelijk welzijn van mensen;

Het oprichten en organiseren van lokale kerkgenootschappen;

De gelovigen dienen en ontwikkelen; en

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitwerking doelstellingen:

Door publicaties op de website: https://eindtijdevangelie.org/ , https://kerkinhuis.org/ ,van Bijbelstudies

van Bijbelstudies, Brochures en Artikelen.

Het uitgeven van Bijbelstudies, Brochures en Artikelen in druk.

Aan te vragen via: www.eindtijdevangelie.org/literatuur en https://eindtijdevangelie.org/kontakt

Engelstalige literatuur via https://www.cbcg.org/books.html en https://www.cbcg.org/contactus.html

Door het organiseren van 7e dag Sabbat bijeenkomsten.

Door het organiseren van bijeenkomsten op de Jaarlijkse Feestdagen van God:

Het Pascha (1 Dag), Feest van Ongezuurde Broden (1e en 7e dag bijeenkomst), Pinksterfeest (1 Dag), Trompettenfeest (1 Dag), Grote Verzoendag (1 Dag) Loofhuttenfeest conferentie (8 Dagen)

Door het organiseren van een sprekersclub.

Financieel: Alle aangeboden literatuur is geheel vrijblijvend en kosteloos.

De literatuur van De Christelijke Bijbelse Kerk van God heeft geen abonnementsprijs. Deze gratis publicaties worden mogelijk gemaakt door tienden en giften van de leden van de Christelijke Bijbelse Kerk van God en door hen die gekozen hebben om medewerker te worden om het Ware Evangelie van Christus te verkondigen.

Bank: ING Weert.

U kunt overmaken op rekening:

ING, Swift code / BIC: INGBNL2A

Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21

T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.

OF

Om een online bijdrage over te maken:

Klikt U op: https://eindtijdevangelie.org/giften/

 De functie van de bestuurders:

Het bestuur bestaat uit:

De Voorzitter,

De Vice-voorzitter

De Penningmeester/Secretaris.

Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen personeel.

 Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Website ontworpen: https://eindtijdevangelie.org/

Website ontworpen: https://kerkinhuis.org/

Hoofd Web pagina’s:

Home, CBKG, Bijbelse begrippen, Feesten van God Artikelen, Kontakt,

Nieuws, Literatuur, Zebulon, Giften

Alles is eerst vertaald vanuit de Engelse taal naar de Nederlandse taal.

Gepubliceerd 44 web pagina onderwerpen en 32 Web berichten.

 Brochures Ontworpen:

Bijbelse Begrippen die elke Christen behoort te kennen (64 blz.),

Oordeel Rechtvaardig Oordeel (88 blz.),

The Christian Passover Ceremony (32 Pages).

Uitgegeven Brochures:

Bijbelse Begrippen die elke Christen behoort te kennen (64 blz.),

Oordeel Rechtvaardig Oordeel (88 blz.),

The Christian Passover Ceremony (32 Pages).

Ontworpen: Bijbelstudies: Loofhutten Feest 2016, The Last Trump and the Seven Lamps of Flame, Satan’s Ten Most Believable Lies, The Obedience of A Christian Man, Restoring Original Christianity for Today.

 Uitgegeven Bijbelstudies in druk:

Loofhutten Feest 2016 (150 pages),

The Last Trump and the Seven Lamps of Flame (64 pages),

Satan’s Ten Most Believable Lies (84 pages),

The Obedience of A Christian Man (119 pages),

Restoring Original Christianity for Today (65 pages) .

Uitgegeven Gezangenboek in druk: The Hymnal. (78 pages)

Bijeenkomsten: sinds 2016

Het houden van 7e dag Sabbat bijeenkomsten:

Elke week op zaterdag, het hele jaar.

 Het houden van bijeenkomsten op de Jaarlijkse Feestdagen van God:

Gods kalender:

https://eindtijdevangelie.org/feesten-van-god-hoe-god-te-eren/gods-feestdagen-kalender-cbkg-tot-2030/

Het Pascha (1 Dag): 

Feest van Ongezuurde Broden (1e en 7e dag bijeenkomst), 

Garfoffer feest

Pinksterfeest (1 Dag), 

Trompettenfeest (1 Dag), 

Grote Verzoendag (1 Dag), 

Loofhuttenfeest conferentie (8 Dagen) 

Sprekers club: Elke dinsdag (10 maanden)

 Beleidsplan: (2016-2023)

  Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God. (CBKG)

Algemene gegevens

 Stichting:                                           Christelijke Bijbelse Kerk van God

Vestigingsadres:                                Amentstraat 5, 6039 RA, Stramproy

Bezoek of Kontakt via                       https://eindtijdevangelie.org/kontakt/

E-Mail adres:                                                [email protected]

 Postadres:                                         Amentstraat 5, 6039 RA, Stramproy, Nederland

E-Mail adres:                                                [email protected]

 Ondernemingsvorm

Ondernemingsvorm:                         Stichting

Naam:                                                Christelijke Bijbelse Kerk van God

Fiscaal nummer:                                RSIN 856226890

KvK :                                                 Dossiernummer: 65708849

1e inschrijving rechtspersoon:          29 maart 2016

Oprichtingsdatum:                            29 maart 2016

 De functie van de bestuurders:

Het bestuur bestaat uit:

De Voorzitter,

De Vice-voorzitter

De Penningmeester/Secretaris.

Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Personeel: Geen

Aantal vrijwilligers: 4

 Accountant (in aanvraag)

Bank:                                                 ING-kantoor

Adres:                                                Nieuwe Markt 50, 6001 EL Weert

Telefoon:                                           0900 0933

Rekening 1:                                       Bestuursrekening

Rekening 2:                                       (In aanvraag: Bestuur Spaarrekening)

 Oprichter(s) en korte historie van de Stichting CBKG:

De Christelijke Bijbelse Kerk van God – Wie Zijn Wij ? https://eindtijdevangelie.org/cbkg/wie-wij-zijn/

De Christelijke Bijbelse Kerk van God werd gesticht 1983 door een kleine groep van zeven ware gelovigen en één dienaar, Fred R. Coulter. Zij hebben zich afgescheiden van een andere Kerk van God organisatie, die niet-Bijbelse overtuigingen en praktijken had omarmd.

De CBKG is sindsdien gegroeid en verzorgt duizenden mensen in verschillende broederschaps-groepen en kleine gemeenten – evenals aan duizenden verspreide gelovigen over de hele wereld.

Meer dan 40.000 mensen gebruiken iedere maand actief de website om hen behulpzaam te zijn in hun christelijke levens en studies.

Bovendien verzorgt zij via radio, TV en Internet naar de hele wereld uitzendingen in de Engelse en Spaanse taal.

De naam van de Kerk is een beknopte beschrijving van onze overtuigingen en praktijken:

Christen: Wij geloven en praktiseren de leerstellingen van Jezus Christus, zoals terug te vinden is in het Nieuwe Testament – zoals wij moeten leven naar ieder woord, dat uit Gods mond komt.

Wij worden door Jezus geleerd om de Heer God lief te hebben, met geheel ons hart, onze ziel en met ons hele verstand. Wij moeten onze naasten liefhebben als onszelf Ook moeten wij elkaar liefhebben, zoals Jezus ons lief had. En wij moeten onze vijanden liefhebben.

Iedere individuele Christen moet een relatie ontwikkelen met God de Vader en Jezus Christus door een leven van liefhebbende gehoorzaamheid, dagelijks gebed en Bijbelstudie.

BijbelsWij geloven de Heilige Bijbel. Oude en Nieuwe Testament is het complete Woord van God – en er is een diepgaande éénheid van de Bijbel, dat bestaat tussen het Oude en Nieuwe Testament. God inspireerde rechtstreeks Zijn uitverkoren dienaren door de kracht van Zijn Heilige Geest om de Bijbel op te tekenen voor de hele mensheid. De Bijbel is het ware fundament van kennis en verleent begrip van behoud door Jezus Christus en laat de mensheid zien doe zij Gods levenswijze moeten leven in zowel de letter als in de geest van Zijn Wet. Het ware Christendom is gebaseerd op het hele Woord van God, zoals het van toepassing is op de individuele Christen en op de Kerk.

Alle leerstellingen van de Christelijke Bijbelse Kerk van God komen rechtstreeks uit de Bijbel en zijn niet ontleend aan menselijke tradities. Wij geloven oprecht in de originele Protestantse verklaring, Solo Scriptura – “Alleen de Bijbel”!

Kerk: Zoals beschreven in de Bijbel is Gods Kerk het geestelijk lichaam van Jezus

Christus – het gezamenlijke lichaam van ware, bekeerde gelovigen – waar ter wereld zij mogen zijn – verspreid of aangesloten bij verschillende Kerken van God. God de Vader heeft Jezus Christus aangesteld als het Hoofd van Zijn Kerk. Hoewel er geordineerde dienaren en leiders zijn om de broeders te onderwijzen en toezicht te houden op de zaken van de Kerk, kan geen mens het hoofd van Gods Kerk zijn –alleen Jezus Christus.

De CBKG heeft geen rangorde van dienaren, maar erkent oudsten, die door lokale gemeenten worden gekozen, die dit werk van prediking ondersteunen en het Evangelie van Jezus Christus publiceren en de kudde van God voeden.

De CBKG heeft haar hoofdkantoor in Hollister, Californië (VS) en heeft kantoren in Engeland, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika, Nederland en Maleisië.

Kontaktadres vindt U op deze website. https://eindtijdevangelie.org/kontakt/

Van God: Jezus zei dat Zijn ware Kerk – bestaande uit die ware gelovigen, die Gods Heilige Geest hebben – in de naam van God de Vader bewaard worden. Daarom wordt de CBKG, de Kerk “van God” genoemd.

De Christelijke Bijbelse Kerk van God is actief in Noord- en Zuid Amerika, Europa, Azië, Afrika, Australië en de Pacific.

Zij heeft geordineerde dienaren en meer dan tweehonderd gemeenten en huisgroepen.

Kerkleden zien zichzelf als de geestelijke erfgenamen van de oorspronkelijke Kerk van Jezus Christus die in Jeruzalem gesticht werd in 30 na Chr.

Doelstellingen van de Stichting CBKG:

 1. Het prediken van het Evangelie van het spoedig komend Koninkrijk van God als een “getuigenis” aan alle naties. Matteüs 24:14.
 2. Het prediken van de WARE NAAM van Jezus Christus, dat betekent, de gehele leer en de GEHELE WEG VAN LEVEN, zoals Jezus onderwees. Matteüs 28:18-20; Handelingen 8:12.
 3. Het prediken van het inspirerende nieuws over onze nationale identiteit en de “Ezechiël waarschuwing” prediken aan de volken van Israël, zoals God ons gebiedt. Ezechiël 33:1-7.
 4. Het geestelijk voeden van de Kerk en het onderwijzen van de GEHELE raad Gods. Handelingen 20:25-31.

Verklaring van ons doel

De Christelijke Bijbelse Kerk van God streeft er naar om de waarheid van de Bijbel te onderwijzen – inclusief de persoonlijke aanhankelijkheid aan Gods geboden.

Onze “formule” is eenvoudig:

Heb God lief, onderhoudt Zijn geboden en onderwijs de waarheid van Gods Woord – en sta altijd toe om de Bijbel zichzelf – de Bijbel – te interpreteren.

Dit zijn de fundamentele waarheden, die wij onderwijzen:

 • De Bijbel leert dat wij de stem van God moeten gehoorzamen.
 • Jezus Christus zei, dat wij moeten leven naar elk woord van God.
 • Jezus zei dat, wanneer wij Hem gehoorzamen, wij de waarheid zullen kennen – en de waarheid zal ons vrijmaken.

Als U onze website grondig onderzoekt, zult U ook ontdekken dat:

 • Wij geen politieke agenda hebben.
 • Wij geen religieuze agenda hebben.
 • Ook hebben wij geen financiële agenda.
 • Wij geen tradities van mensen onderwijzen.

Helaas zijn velen in de tegenwoordige maatschappij niet gesteld op onze benadering; vooral onze overtuiging dat Gods geboden bindend zijn voor Christenen.

Of zij doordrongen zijn van seculier humanisme, gevangen zijn in religieuze tradities en mystieke leerstellingen – of misleid door volledige leugens; zij hebben één ding gemeenschappelijk: blijkbaar haten zij de waarheid.

Daarom vallen zij voortdurend het Woord van God aan en denigreren degenen, die de Bijbelse waarheden onderwijzen. Helaas geeft hun tegenstand weer dat zij, zowel onwillig als niet in staat om de waarheid werkelijk te bewijzen.

De leerstellingen van de CBKG zijn transparant. Als iemand wil weten wat wij geloven en onderwijzen, nodigen wij U uit om onze web site grondig te onderzoeken.

Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te kennen

 Moge God de Vader en Jezus Christus U leiden in Uw oprecht onderzoek naar de waarheid!

 Meer informatie vindt u op:

https://eindtijdevangelie.org/cbkg/herstel-van-het-oorspronkelijke-christendom/

 Uitwerking doelstellingen:

 Door publicaties op de website: https://eindtijdevangelie.org/https://kerkinhuis.org/  van

Bijbelstudies, Brochures en Artikelen.

Het uitgeven van Bijbelstudies, Brochures en Artikelen in druk.

Aan te vragen via: www.eindtijdevangelie.org/literatuur en https://eindtijdevangelie.org/kontakt

Engelstalige literatuur via https://www.cbcg.org/books.html en https://www.cbcg.org/contactus.html

Door het organiseren van de wekelijkse 7e dag Sabbat bijeenkomsten. (zaterdag)

Door het organiseren van bijeenkomsten op de Jaarlijkse Feestdagen van God:

Het Pascha (1 Dag),

Feest van Ongezuurde Broden (1e en 7e dag bijeenkomst),

Pinksterfeest (1 Dag),

Trompettenfeest (1 Dag),

Grote Verzoendag (1 Dag)

Loofhuttenfeest conferentie (8 Dagen)

Door het organiseren van een sprekersclub. Elke dinsdag (10 maanden)

 Financieel: Alle aangeboden literatuur is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 De literatuur van De Christelijke Bijbelse Kerk van God heeft geen abonnementsprijs. Deze gratis publicaties worden mogelijk gemaakt door tienden en giften van de leden van de Christelijke Bijbelse Kerk van God en door hen die gekozen hebben om medewerker te worden om het Ware Evangelie van Christus te verkondigen.

Bank: ING Weert.

Giften kunt overmaken op rekening:

ING, Swift code / BIC: INGBNL2A

Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21

T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.

OF

Om een online bijdrage over te maken:

Klikt U op: https://eindtijdevangelie.org/giften/

Huidige status technologie

 De huidige stand van de IT-infrastructuur is goed; het zal minimaal nog 2 jaar mee gaan en maximaal nog 4 jaar.

Onze servers draaien 24 uur, 7 dagen per week.

Voorraadbeheer:

Alle voorraad wordt intern opgeslagen: Amentstraat 5.

Product 1: Bijbel Studie series; aantal 1 tot 20 stuks.

Product 2: Brochures; van elke brochure: aantal 1 tot 20 stuks.

Product 3: Artikelen; Op verzoek het printen van gepubliceerde artikelen van de website.

Toekomstige product ontwikkelingen: 

 • Het drukken van Brochures.
 • Tevens het drukken van Boeken
 • Internet: ½ uur Uitzendingen van Kerk in Huis (Church at Home) video’s met ondertiteling in de Nederlandse taal.
 • Het geven van Bijbellezingen in Nederland en Vlaams België.

 Hoofdverantwoordelijk daarvoor is: F. Peeters

Het budget voor productontwikkeling is afhankelijk van de giften die ontvangen worden.

 Wijze van communicatie van publicaties naar afnemers:

 In de Nederlandse taal: via de Web site: www.EindtijdEvangelie.org

In de Engelse taal: via de Web site: www.CBCG.org en http://www.churchathome.org

Ook in de Spaanse taal: via de Web site: http://laverdaddedios.org/main.asp?group_type=1

Toelichting op de reclameactiviteiten:

Doelgroep: Mensen die de Nederlandse taal beheersen (in de hele wereld)

Doellanden: Nederland en Vlaams België, Suriname en Antillen.

Budget: Reclame advertenties via Google; 30 Euro per maand.

Bijbelstudies – Brochures –Artikelen

Deze worden op aanvraag verzonden.

Uitvoering: [Omslag kleur / Zwart-wit]

Brochures: formaat: A5

 Bijbelstudies en Artikelen: formaat: A4

Doelstellingen reclameactiviteiten:

De hoofddoelstelling van alle promotieactiviteiten is:

* Naamsbekendheid vergroten

* Nieuwe producten introduceren

*” traffic” voor de volgende websites genereren: www.EindtijdEvangelie.org  en www.CBCG.org en http://www.churchathome.org

* Omzet stimuleren

 Public relations activiteiten: Nog geen

 Toetsingscriteria promotie activiteiten / reclame:

Omdat we zoveel mogelijk online-campagnes doen, is het zeer goed mogelijk

Campagne resultaten te meten en onderling te vergelijken.

Als de doelstelling na 3 maanden niet gehaald wordt, wordt de campagne geschrapt

en vervangen door een nieuwe.

 Distributie

 Geografisch gebied waaraan wordt geleverd:

– Binnenland, nl.: Geheel Nederland

– Europese Unie (EU), nl.: Vlaams België

– Buiten EU, nl.: Suriname en Antillen

 Distributiemethode(n):

Per post en email.

 Beschrijving van het bestelproces

 Via web site formulieren:

www.eindtijdevangelie.org/literatuur en

https://eindtijdevangelie.org/kontakt

https://www.cbcg.org/books.html

https://www.cbcg.org/contactus.html

http://www.churchathome.org/contact-us.html

Verzekeringen

Er wordt een all-in verzekering afgesloten; via de moederkerk: Christian Biblical Church of God.

Kosten Bijbelstudies en Brochures.

 Bijbelstudies per stuk gem. 15 Euro

Brochures per stuk per titel gem. 20 Euro.

Voortgang Plan Publicaties CBKG ==> Bijbelstudies: In bewerking

Plan Publicaties CBKG ==> Brochures: In bewerking

Voortgang Plan Publicaties CBKG ==> Artikelen: In bewerking

Beleidsplan –  Inkomsten (giften) en Uitgaven Stichting CBKG

De giften betreffen periodieke en eenmalige giften,

die ontvangen zijn per bank, online of contant.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van Inkomsten (giften) en Uitgaven.

BALANS 2019 – STICHTING CBKG

Omschrijving

   

Inkomsten

 

Uitgaven

   
     

 

   

Saldo per 01-01-2019

Balance

 per 01-01-2019

 

19635

       

Inkomsten 2019

Income 2019

 

10920

       

Uitgaven 2019

Expense 2019

     

6580

 

23975

Diversen 2019

Expense 2019

     

300

   
               

Reserve Bank

“2019

     

2000

 

CBKG-Inventaris

Reserve Bank

“2019

     

2000

 

CBKG- Spaarrekening

Reserve Vertalen WWYB Engels-Duits

“2019

     

7000

   

Reserve Vertalen WWYB Engels-Frans

“2019

     

2000

   

Reserve NL-WWUG boek drukken

“2019

     

1000

   

Reserve Duits-WWUG boek drukken

“2019

 

 

 

1000

   
     

30555

 

21880

   

Saldo per

31-12-2019

 

8675

       
ΩΩΩΩΩΩΩ