Het teken van Jezus Christus aan de hemel

Het teken van Jezus Christus aan de hemel

2e gebeurtenis: Het teken van Jezus Christus aan de hemel.

Hoewel de eerste gebeurtenis door de inspanningen van de mens is ontstaan, komt de tweede gebeurtenis om de terugkomst van Christus aan te kondigen rechtstreeks van Jezus Zelf, enige tijd na het begin van de Grote Verdrukking. Zoals wij zullen zien uit de Bijbel, is deze kolossale gebeurtenis van gigantische proporties en vindt plaats gedurende een tijdsperiode. Hoewel het op een bepaalde tijd begint, is het geen gebeurtenis van één dag.

Deze gebeurtenis maakt deel uit van de 6e zegel van Openbaring 6  –  de hemelse tekenen!

Toen Jezus de zesde zegel opende, openbaarde Hij Zich indrukwekkend door een ontzagwekkend machtsvertoon. De hele wereld zal het weten en het zien  –  maar zij zullen het niet geloven! “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.

De hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Alle koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven”? (Openbaring 6:12-17)

De profeet Haggai schreef over deze gebeurtenis: “Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. (Haggai 2:7-8)

Let U op dezelfde profetie van Jesaja: “Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten  en de vleermuizen werpen. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen, uit angst voor de HEERE, en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken”. (Jesaja 2:19-21)

De hemelen, de aarde, de oceanen en alle landen zullen geschud worden! Zo’n gebeurtenis heeft nooit plaatsgevonden in de geschiedenis van de mensheid. Iedereen zal het ervaren!

  • Maar wat zullen de mensen precies zien als zij naar de hemelen kijken?

Jezus  Zelf vertelde aan Zijn discipelen hoe deze gebeurtenissen zich zullen ontvouwen, te beginnen met het begin van de Grote Verdrukking:

“Want dan zal er een grote verdrukking zijn [het begint als “de gruwel van de verwoesting” in de heilige plaats staat], zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

En als die dagen niet beperkt werden [tot drie en een half jaar], zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen beperkt worden [tot drie en een half jaar].

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet”.
(Matteüs 24:21-26)

Het is duidelijk, Jezus komt niet als een gewone man. Integendeel, Hij komt in macht en glorie, als God en Koning om de wereld te regeren!

Als wij Openbaring 6:12-17 samenvoegen  –  betreffende het oprollen van de hemelen als een boekrol  –  met de volgende passages van Matteüs 24, kunnen wij de ontzagwekkende en ontzettende macht van de zesde zegel beginnen te begrijpen.

Want zoals het daglicht  [de zon] vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn…….En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien. Als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid”. (Matteüs 24:27-30) Lukas doet verslag van aanvullende details. (Lukas 21:25:26)

Als de hemelen oprollen als een boekrol, zal de hele wereld plotseling  –  wat een nieuwe zon lijkt te zijn  –  zien, die nog nooit tevoren aan de hemelen werd waargenomen. Het zal schijnen  –  zoals de zon  –  van oost naar west, maar het lijkt op te komen van ergens buiten ons zonnestelsel. Dit zal zeker alarmerend zijn. Het zal het teken van de komst van de Zoon des mensen zijn!

Uit deze passages kunnen wij zien dat de komst van Jezus Christus niet in één enkele dag zal plaatsvinden. Meer dan een jaar zal de hele wereld voortdurend het teken zien van de Zoon des mensen. De nieuwe “zon”, schijnend aan de hemel  –  wanneer Jezus steeds dichter naar de aarde komt.

Als de uiteindelijke eindtijd-gebeurtenissen zich ontvouwen met het bazuinen van de zevende trompet, zullen de doden in Jezus Christus opgewekt worden tot onsterfelijkheid. Daarna zullen degenen, die leven worden veranderd en door engelen opgenomen worden in de wolken om Christus te ontmoeten op een grote “zee van glas”. (Openbaring 11:15-19; 1Thessalonicenzen 4:13-17; Matteüs 24:30-31; Openbaring 14:14-16; Openbaring 15:2-4)

Tenslotte zullen de landen, die zich in Armageddon hebben verzameld om tegen Christus te vechten, volkomen worden vernietigd. (Openbaring 16:16-21)

En Christus en Zijn nieuwe bruid  –  de Kerk  –  vestigen Gods Koninkrijk op aarde. (Openbaring 19:1-21; 20: 4-6)

De wereld is dan klaar voor een nieuw begin! De opgewekte onsterfelijke kinderen van God zullen Jezus Christus helpen om deze wereld te bevrijden van zonde, corruptie en ijdelheid:

“En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God”. (Romeinen 8:17-21)

Zo worden de profetieën vervult betreffende:

  • de terugkomst van Jezus Christus,
  • de opstanding van de heiligen en
  • de vestiging van Gods Koninkrijk

De glorierijke duizendjarige regering van God begint.

 Bron: CBCG : When and How Will Jesus Christ Return to the Earth?

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV] (Nadruk van ons)

Reacties zijn gesloten.