De terugkeer van Jezus Christus

De terugkeer van Jezus Christus

Wanneer en hoe zal Jezus Christus naar de aarde terugkeren?

Er zijn twee belangrijke gebeurtenissen, die het begin van het einde aankondigen!

  • 1e gebeurtenis: De gruwel van de verwoesting in de tempel – het begin van de Grote Verdrukking.
  • 2e gebeurtenis: Het teken van Jezus Christus aan de hemel.

1e gebeurtenis: De gruwel van de verwoesting in de tempel – het begin van de Grote Verdrukking.

Tijdens het drie-en-een half jarige dienaarschap van Jezus, onderwees Hij de discipelen dat Hij Gods Koninkrijk op aarde ging vestigen en dat zij met Hem zouden regeren. Sommige discipelen dachten daarom dat Jezus, nadat Hij uit de dood was opgestaan, onmiddellijk het Koninkrijk zou vestigen. (Handelingen 1:6)

Pas nadat de verrezen Christus veertig dagen aan de discipelen was verschenen, begonnen zij zich echter te realiseren dat Hij ten hemel op zou gaan en dan opnieuw zou komen  –  een tweede keer, om Gods Koninkrijk te vestigen.

Later realiseerden de Apostelen zich dat Jezus niet terug zou komen tot Gods bepaalde tijd in de toekomst, zoals uitgelegd door wat Petrus preekte, nadat hij en Johannes een wonderbaarlijke genezing verrichtten van een kreupele man:

“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen”. (Handelingen 3:19-21)

De discipelen wisten niet hoe of wanneer het zou gebeuren.

De terugkeer van Jezus Christus

Na tientallen jaren van prediking en onderwijzing en naar het kijken van gebeurtenissen, die resulteerden in de vernietiging van Jeruzalem en de tempel, begonnen de Apostelen te begrijpen dat Jezus in de verre toekomst terug zou keren.

Pas toen de Apostel Johannes de Openbaring ontving van God de Vader via Jezus Christus in ongeveer 95 n. Chr., werd een aaneenschakeling van profetische gebeurtenissen ontsluierd om te laten zien hoe en ongeveer wanneer Jezus zou terugkomen.

Openbaring werd echter op zo’n manier aan Johannes gegeven, dat het bijna onmogelijk was om het boek te doorgronden in de tijd, dat hij het schreef. Zelfs nu kan de meerderheid van de mensen de Bijbel niet begrijpen, laat staan het boek Openbaring. Sterker nog, vele geleerden en wetenschappelijke theologen hebben  –  door de eeuwen heen  –  het geprobeerd en faalden.

In het algemeen erkennen geleerden dat veel profetieën van het boek Daniël belangrijke sleutels bevatten tot de profetieën van Openbaring. Evenzo bevat Openbaring de sleutels om de verborgen betekenissen van Daniël te ontsluiten.

Maar zelfs Daniël begreep de betekenis niet van wat hem was gegeven

Maar zelfs Daniël begreep de betekenis niet van wat hem was gegeven: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde [wanneer het ontsloten zou worden]. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen”. (Daniël 12:4)

Opnieuw in de verzen 8-10, “Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen”. (Daniël 12:8-10)

God deelde Daniël mee dat de profetieën alleen in de eindtijd begrepen zouden worden. Tot dan zouden zij gesloten en verzegeld zijn. Bovendien zou het begrip van deze profetieën  –  in de eindtijd  –  alleen gegeven worden aan degenen, die God de Vader en Jezus Christus werkelijk liefhebben en gehoorzamen en Gods Heilige Geest hebben.

Het gevolg was dat, vanaf de tijd van de Apostelen, velen hebben geprobeerd en gefaald hebben om de profetieën van Daniël en Openbaring te begrijpen  –  en talrijke valse voorspellingen neerschreven.

  • Waarom zijn zovelen voorspellingen onjuist over de terugkomst van Jezus Christus?

Omdat het niet begrepen zou worden tot de eindtijd  –  het werkelijke einde, niet een “schijnbaar” einde als gezien wordt door de ogen van mensen, die de Bijbel verkeerd uitleggen!

Vele tekenen  –  waarvan Jezus zei, dat die Zijn terugkomst vooraf gaan  –  zijn telkens vanaf de eerste eeuw v. Chr. weer gebeurd; zoals valse profeten, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnood, pestilentie, aardbevingen, vervolgingen en marteldood. Maar er zijn twee belangrijke gebeurtenissen, die het begin van het einde, de Grote Verdrukking en de terugkomst van Jezus Christus aankondigen.

1) De gruwel van de verwoesting in de tempel – het begin van de Grote Verdrukking.

  • De “de gruwel van de verwoesting” moet staan in de heilige plaats

Jezus was zeer gedetailleerd in de beschrijving van deze gebeurtenis, omdat de Grote Verdrukking van het einde niet kan beginnen voordat de Tempel in Jeruzalem herbouwd is en de “de gruwel van de verwoesting” in de heilige plaats staat.

Merkt U op waar Jezus voor waarschuwde:

“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!….. Want dan zal er een grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal”. (Matteüs 24:15, 21)

De ingelaste zin “laat hij die het leest, daarop letten” werd niet echt door Jezus gesproken. Johannes werd geïnspireerd om de zin toe te voegen.

In 95 n. Chr., toen Johannes het boek Openbaring schreef, was de Tempel al vernietigd  –  reeds in 70 n. Chr. Tot dan toe had er geen “de gruwel van de verwoesting” in de heilige plaats gestaan.

Ook in de profetie van de twee getuigen in Openbaring 11 werd aan Johannes een visioen van de Tempel in Jeruzalem gegeven. Hij wist dus dat, voordat het einde zou komen, de Tempel herbouwd moest worden.
Daarom inspireerde God hem om de zin toe te voegen in Matteüs  –  om ons te laten weten, dat het einde niet kan komen totdat de Joden de Tempel herbouwen.

Johannes wist ook uit het tweede epistel van Paulus aan de Thessalonicenzen dat de “de gruwel van de verwoesting” in de persoon van de Antichrist zou zijn. Deze zal verkondigen dat hijzelf God zal zijn.

De terugkeer van Jezus Christus

“Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord. Ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat HIJ ALS GOD IN DE TEMPEL VAN GOD  gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

De terugkeer van Jezus Christus

En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling  zenden, zodat zij de leugen geloven,

opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. (2 Thessalonicenzen 2:1-12)

Dit is de eindtijd “gruwel”, die verwoest! Zoals deze passages ons zeggen, moet de Antichrist  –  het “beest” van Openbaring 13  –  tevoorschijn komen in een nieuwe Tempel van God,  vóór de terugkomst van Christus. Deze belangrijke gebeurtenis, die de Grote Verdrukking teweegbrengt, moet eerst plaatsvinden!

2e gebeurtenis: Het teken van Jezus Christus aan de hemel.

 Bron: CBCG : When and How Will Jesus Christ Return to the Earth?

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV] (Nadruk van ons)

Reacties zijn gesloten.