Uw Woord is de Waarheid (Johannes 17:17) – Christelijke Bijbelse Kerk van God

Gepubliceerd door de Christelijke Bijbelse Kerk van God als een dienstbetoon van liefde voor de broeders – die van God de Vader zijn en van Jezus Christus – voor de viering van de Christelijke Pascha ceremonie.

Het Christelijke Pascha is een vernieuwing van het Nieuwe Verbond van eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

Hierbij wordt toestemming gegeven voor het dupliceren en/of kopiëren van dit boekje – in delen of in het geheel, met het doel om het Christelijke Pascha te vieren.

OVER DIT BOEKJE

Dit boekje werd geschreven als een gids voor degenen, die verlangen om het Nieuwe Verbond Pascha te vieren – het Christelijke Pascha. Het bevat basisinstructies om de Pascha ceremonie te leiden, evenals toepasselijke Schriftgedeelten om te lezen tijdens de dienst. De ordening van de Schriftgedeelten zijn afgestemd op de loop van de gebeurtenissen op het laatste Pascha van Jezus, toen Hij het Nieuwe Verbond Pascha instelde in de nacht vóór Zijn kruisiging en dood. De auteur heeft deze Schriftgedeelten vertaald op een manier, die gemakkelijk te lezen is en toch de letterlijke betekenis nauwkeurig kenbaar maakt van de nieuwtestamentische Griekse tekst.

De vertaling door de auteur van deze Schriftgedeelten voor het Christelijke Pascha is gebaseerd op de Griekse tekst van Stephens van 1550. Dit was de Griekse tekst, die gebruikt werd door de vertalers van de King James Version. De auteur heeft voor een veeleisende en letterlijke vertaling gekozen van de Griekse tekst, dat bedoeld is om de kracht en liefde van onze Verlosser Jezus Christus uit te drukken.

In deze vertaling wordt het ware bijbelse begrip van Gods Heilige Geest gepresenteerd. De ware nieuwtestamentische leerstelling – zoals bewaard in de Griekse tekst – is, dat Gods Heilige Geest niet een persoon is. Integendeel, het is de kracht van God, die Hij in de mens plaatst om geestelijke werken tot stand te brengen.

Lukas beschrijft deze functie duidelijk: “en de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen”. (Lukas 1:35).

Net voordat Hij ten hemel opging zei Jezus aan de Apostelen, “…….de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen…… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal…….”. (Handelingen 1:4-8)

Dit is de uitleg van de auteur van zijn vertaling van die passages in Johannes 14, 15 en 16, die “de Geest van de waarheid” en “Trooster” betreffen.

“De Geest van de waarheid” in Johannes 14:17 komt van het Grieks to pneuma tees aleetheias en is een ander benaming voor “de Heilige Geest”. In het nieuwtestamentische Grieks is “de Heilige Geest” altijd een onzijdig zelfstandig naamwoord, dat de bijbelse leerstelling juist weergeeft – dat de Heilige Geest de kracht van God is en niet een persoon.

Het Griekse zelfstandig naamwoord voor “Geest”, “de Geest”, “Heilige Geest” en “de Heilige Geest” zijn als volgt: pneuma, to pneuma, pneuma hagion, to hagion pneuma, to pneuma to hagion en het bovenstaande refereert aan pneuma tees aleetheias.

Deze zelfstandige naamwoorden – in hun verschillende vormen – zijn altijd en alleen onzijdig in geslacht. Daarom is het absoluut niet correct om “de Geest”, “de Heilige Geest” of “de Geest van waarheid” en hun voornaamwoorden te vertalen in het mannelijk geslacht. Aangezien de Griekse tekst openbaart dat “de Geest van waarheid” in het onzijdige geslacht is, heeft de auteur de voornaamwoorden vertaald als “het”, “welke” en “datgene”, als een onzijdige entiteit juist vertaald moet worden. Door deze onzijdige zelfstandige naamwoorden en hun voornaamwoorden in het mannelijke geslacht te vertalen, worden de basisregels van vertalen duidelijk overtreden.

Pneuma en de verschillende afleidingen ervan worden nergens in de Bijbel geopenbaard als zelfstandige naamwoorden van het mannelijk geslacht!

In Johannes 14:16, 26 en Johannes 15:26 vinden wij een zelfstandig naamwoord van het mannelijk geslacht, dat wordt gebruikt met betrekking tot de Heilige Geest als een beschrijvend zelfstandig naamwoord – ho parakleetos – dat in de Herziene vertaling wordt vertaald als “de Trooster”. Ho parakleetos beschrijft een functie van “de Heilige Geest” of “de Geest van waarheid”, als “een helper” en “de helper” of als “een trooster” en “de trooster”. Hoewel dit beschrijvend zelfstandig naamwoord van het mannelijk geslacht wordt gebruikt om een belangrijke functie van de Heilige Geest te beschrijven, duidt het niet “de Heilige Geest” of “de Geest van de waarheid” aan als een persoon.

In 1 Johannes 2:1 wordt het mannelijk beschrijvend zelfstandig naamwoord Parakleetos gebruikt om de functie van Jezus Christus te beschrijven als “een advocaat” voor Christenen.

Het aanwijzend voornaamwoord van ho parakleetos is ekeinos, wat betekent “dat” of “die”. De auteur heeft dienovereenkomstig ekeinos vertaald met betrekking tot ho parakleetos als “die”, terwijl de meeste vertalingen ekeinos onjuist vertalen als “Hij”. Het gebruik van een beschrijvend mannelijk zelfstandig naamwoord en de voornaamwoorden maakt de Heilige Geest geen “derde gelijkwaardig lid van een drie-enige godheid”, een “goddelijk wezen”, gelijk aan de Vader en de Zoon.

Voor degenen, die het nieuwtestamentische Grieks kennen is het duidelijk, dat de theologie van mensen – dat tegengesteld is aan de geïnspireerde Griekse tekst – ingevoegd is in de vertalingen in een poging om bijbelse ondersteuning te geven aan de valse leerstelling van de Drie-eenheid.

De hoop van de auteur is dat de juiste vertaling van de nieuwtestamentische Griekse tekst – zoals aangeboden wordt in dit boekje – de lezer een waar begrip mag geven van de Schriftgedeelten, die betrekking hebben op de Heilige Geest.

Deze Schriftgedeelten bevatten de ware leerstellingen van Jezus Christus, die Hij gaf aan Zijn discipelen toen Hij het Pascha van het Nieuwe Verbond instelde.

Het is voor elke Christen belangrijk om deze verzen te begrijpen als zij tijdens de Christelijke Pascha ceremonie worden gelezen, want deze woorden van Jezus zijn de basis en het fundament van het Nieuwe Verbond.

Moge de liefde, genade en barmhartigheid van God de Vader zijn met allen, die het Pascha van het Nieuwe Verbond vieren, door Jezus Christus, onze Heer en Verlosser – ons “Pascha Lam” – het Lam van God, Die de zonde van de wereld wegneemt”.

Met liefde in Jezus’ Naam

Fred R. Coulter

WANNEER BEHOORT HET CHRISTELIJKE PASCHA GEVIERD TE WORDEN?

Het Christelijke Pascha – dat de relatie van het Nieuwe Verbond hernieuwt – behoort alleen eenmaal per jaar gevierd te worden op de 14e dag van de eerste maand, de maand Nisan, volgens de berekende Hebreeuwse kalender. Omdat de Bijbel elke dag berekent van zonsondergang tot zonsondergang moet de Christelijke Paschaviering gehouden worden na zonsondergang op de 13e dag van de eerste maand, die feitelijk de nacht van de 14e dag van de eerste maand is.

Denkt U er aan dat de Joden helemaal geen 14e Pascha houden. Het Joodse “Pascha” wordt een dag later gevierd en wordt gecombineerd met het Feest van Ongezuurde Broden, dat op de 15e dag van de eerste maand begint en zeven dagen duurt. In overtreding met de duidelijke bijbelse geboden hebben de Joden een achtste dag toegevoegd aan hun “Pascha” en het verlengt tot de 22ste van de eerste maand. (1*)

Om te weten wanneer de Pascha dag valt volgens de berekende Hebreeuwse kalender – zoals gesynchroniseerd met de Romeinse kalender – zie The comprehensive Hebrew Calendar – [De uitvoerige Hebreeuwse kalender] – door Arthur Spier. Dit boek laat de data zien tot het jaar 2100.

Voor Uw gemak staan de data voor de jaarlijkse feesten van God voor de jaren 2015 tot 2020 – zoals zij voorkomen volgens de Romeinse kalender – op pagina: De Jaarlijkse Feesten van God.

De Paschadienst van het Nieuwe Verbond moet jaarlijks gevierd worden “totdat de Heer zal komen”.

WIE BEHOORT HET CHRISTELIJKE PASCHA TE VIEREN?

 1.  Wie behoort deel te nemen aan het Christelijke Pascha?
 2. Moet wie dan ook, die denkt dat hij of zij een Christen is, deze heilige dienst vieren?
 3. Of zijn er specifieke bijbelse vereisten voor het deelnemen aan het Christelijke Pascha?

Deze belangrijke vragen moet beantwoord worden.

In het Oude Testament vereist één van de voorschriften voor het vieren van het Pascha, dat alle mannelijke deelnemers besneden moeten zijn in het vlees. Voor degenen, die niet besneden waren was het verboden om deel te nemen aan het oudtestamentische Pascha. (Exodus 12:48)

Het Nieuwe Testament onderwijst echter duidelijk, dat besnijdenis in het vlees niet een vereiste is voor de relatie van het Nieuwe verbond met God en Jezus Christus. (Galaten 5:6; Romeinen 2:28-29)

Fysieke besnijdenis is geen vereiste voor de viering van het Pascha van het Nieuwe Verbond. Er is echter een geestelijke besnijdenis vereist voor het Nieuwe Verbond, zoals in het Nieuwe Testament wordt onderwezen.

Zoals wij zullen zien moet iedereen – man of vrouw – geestelijk besneden zijn door Jezus Christus om deel te nemen aan het Nieuwe Verbond Pascha – het Christelijke Pascha. Deze geestelijke besnijdenis wordt “de besnijdenis van het hart, in de geest” genoemd.

De Apostel Paulus beschrijft de geestelijke besnijdenis in Romeinen 2:28-29: “want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God”.

Geestelijke besnijdenis wordt alleen op deze manier verkregen:

De eerste stap voor iedere persoon, die Gods roeping beantwoordt, is zich te bekeren van zijn of haar zonden tot God de Vader en het offer van Jezus Christus te aanvaarden voor de vergeving van zonden.

Zoals de Apostel Petrus verkondigde: “bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”. (Handelingen 2:38)

De tweede stap na het beantwoorden van Gods roeping en zich tot God bekeerd te hebben is: een persoon moet gedoopt worden door volledige onderdompeling in water, wat de dood en het begraven voorstelt van de oude, zondige ik.

De Apostel Paulus openbaart de volledige betekenis van de doop: “of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens [de oude zondige ik] met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde”. (Romeinen 6:3-7)

De handeling van dopen en het ontvangen van de Heilige Geest van God de Vader wordt “de besnijdenis van Christus” genoemd, wat de geestelijke besnijdenis van het hart is.

In het epistel van Paulus aan de Kolossenzen vinden wij deze uitleg: “en u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift [schuld bewijsstuk] dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift [schuld bewijsstuk] was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen”. (Kolossenzen 2:10-14)

Het Nieuwe Testament laat duidelijk zien dat geen enkele persoon moet deelnemen aan het Nieuwe Verbond Pascha voordat Hij of zij gedoopt is en geestelijk besneden is in het hart, door de ontvangst van Gods Heilige Geest: “en Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft”. (2 Korintiërs 1:21-22)

Om waardig deel te nemen aan het Nieuwe Verbond Pascha moet een persoon gedoopt zijn en de Heilige Geest van God de Vader ontvangen hebben. Alleen degenen, die de gift van de Heilige Geest van God de Vader hebben ontvangen mogen deelnemen aan het Christelijke Pascha, omdat zij alleen degenen zijn, die geestelijk besneden zijn in het hart en waarlijk het Nieuwe Verbond zijn aangegaan met God de Vader en Jezus Christus.

HOE BEHOORT HET CHRISTELIJKE PASCHA GEVIERD TE WORDEN?

Op Zijn laatste Pascha stelde Jezus Christus de dienst van de voetwassing in en onderwees Zijn discipelen om deel te nemen aan het ongezuurde brood en de wijn, als de symbolen van Zijn offer.

Ware Christenen worden door Jezus Christus opgedragen om het Nieuwe Verbond Pascha te vieren – het Christelijke Pascha. Het moet echter op de juiste manier gevierd worden. De Apostel Paulus waarschuwde de Christenen in Korinthe voor de ernstige gevolgen van het onwaardig eten en drinken van de nieuwe symbolen: “maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt”. (1 Korintiërs 11:27-28)

 Het onwaardig deelnemen aan het Pascha omvat het volgende:

 1.  Een onbehoorlijke houding; onjuiste symbolen en een onjuiste dag en tijd.
 2. Een onjuiste houding van rebellie of gewoonte, verharde goddeloosheid.
 3. Het lichaam van Jezus Christus niet onderscheiden voor genezing.
 4. Het bloed van Jezus Christus niet onderscheiden voor de vergeving van zonden.

 Het waardig deelnemen aan het Pascha houdt het volgende in:

 1.  De juiste houding; juiste symbolen en de juiste dag en tijd.
 2. Een nederige, liefhebbende, bekeerde, meegevende houding.
 3. Het lichaam van de Heer onderscheiden en op Hem vertrouwen voor genezing.
 4. Het bloed van Jezus Christus onderscheiden voor de vergeving van zonden.

De Apostel Paulus onderwees de Christenen in Korinthe duidelijk dat zij geen maaltijd moesten gebruiken tijdens het Nieuwe Verbond Pascha en dat het NIET “het Avondmaal van de Heere” genoemd mag worden. (1 Korintiërs 11:20-22)  Er moet geen maaltijd gegeten worden tijdens het Nieuwe Verbond Pascha, omdat het een plechtige ceremonie is ter herinnering aan het offer en de dood van Jezus Christus voor onze zonden.

Paulus waarschuwde, “want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden”. (1 Korintiërs 11:29-32)

Voorafgaand aan de viering van het Nieuwe Verbond Pascha moet iedere Christen in ernstig gebed zichzelf of haarzelf onderzoeken om zich volledig te realiseren – dat het alleen door de liefde en genade van God – dat dit genadig behoud van God de Vader geschonken wordt aan eenieder, die door God de Vader geroepen wordt.

Hoewel Christenen geboden worden om goede werken te doen en alle geboden van God te houden als een levenswijze, kan dit alleen volbracht worden door geloof en de liefde van God.

De hernieuwing ieder jaar van het Nieuwe Verbond door de viering van het Nieuwe Verbond Pascha is de plechtige gelofte van elke Christen om te leven en te wandelen in Gods weg door geloof in Jezus Christus.

Als wij God werkelijk met heel ons hart en verstand liefhebben zullen wij verlangen om te doen wat aangenaam is voor God de Vader en Jezus Christus en zullen wij het Nieuwe Verbond Pascha vieren – het Christelijke Pascha – precies zoals Jezus Christus gebood.

DE VOETWASSING

De voetwassingsdienst van de Pascha ceremonie hernieuwt jaarlijks iemands doop. (1*)

Voorbereidingen voor de voetwassing moeten op tijd gemaakt worden, zodat deze dienst zo gemakkelijk mogelijk geleid kan worden. Er moet voldoende voorzien worden in water en rekening te worden gehouden met het aantal deelnemende mensen. Iedere deelnemer moet voorzien zijn van zijn of haar handdoek voor de voetwassingsdienst. Als het aantal deelnemers het toestaat is het heel gepast voor de mannen en de vrouwen om de voeten afzonderlijk te wassen.

Als een Christen door omstandigheden genoodzaakt is om het Pascha alleen te vieren, zal hij of zij niet in staat zijn om de voetwassingsdienst te vervullen. In die gevallen moet de individuele Christen zeker het voetwassingsgedeelte van de Pascha ceremonie lezen en bestuderen en in geloof tot God bidden voor begrip van de betekenis van de voetwassing. Dit speciale gebed tot God – over de betekenis van de voetwassing – kan aangeboden worden in plaats van de feitelijke dienst van de voetwassing.

Nadat de voetwassing beëindigd is gaat de Pascha ceremonie verder met het eten van het ongezuurde brood en daarna het drinken van de wijn.

HET ONGEZUURDE BROOD

Voor het Christelijke Pascha mag alleen ongezuurd brood worden gegeten. Zoals de Bijbel laat zien was al het gezuurde verwijderd uit de huizen ter voorbereiding van de Pascha dag, de 14e dag van de 1ste maand en het Feest van Ongezuurde Broden, dat volgt op het Pascha en duurt van de 15e dag tot de 21ste dag. Behalve het verwijderen van al het gezuurde werd ongezuurd brood gebakken en klaar gemaakt voor het Pascha en het Feest. (1*)

Als het Nieuwe Verbond Pascha – het Christelijke Pascha – gevierd moet worden in een particulier huis, moet de kamer – uitgekozen voor de ceremonie – volledig ongezuurd worden voorafgaand aan het Pascha. Als het Pascha gevierd moet worden in een gehuurde zaal moeten degenen, die de zaal voorbereiden, alle zuurdesem verwijderen uit die kamer – voorafgaand aan de viering van het Pascha.

Het ongezuurde brood dat gebruikt moet worden voor uitdeling aan de deelnemers moet op een bord of schaal geplaatst worden en bedekt worden met een schone witte doek.

Er moet geen overdadige hoeveelheid brood op het bord of de schaal geplaatst worden, want dit brood zal worden gebroken en gezegend om het lichaam van Jezus Christus te symboliseren.

Elk brood en kruimels, die overblijven nadat de diensten zijn beëindigd, moeten die avond in vuur worden verbrand – overeenkomstig Gods instructies voor de overblijfsels van de lammeren, die werden gebruikt voor het Oude Verbond Pascha. (Exodus 12:10)

Voor het Oude Testament Pascha werd vereist dat een lam of jong geitje werd geofferd in het huis van de deelnemers.

In het Nieuwe Testament – in zijn epistel aan de Hebreeën – onderwees de Apostel Paulus duidelijk, dat het ene perfecte offer van Jezus Christus alle dierenoffers verving en afschafte, die onder het Oude Verbond vereist waren. (Hebreeën 9:12) J

ezus Christus is het Nieuwe Verbond Pascha lam, het perfecte offer van God de Vader voor de vergeving van onze zonden, “want ook ONS PASCHA LAM is geslacht: Christus”. (1 Korintiërs 5:7)

DE WIJN

Weinig mensen beseffen dat de schillen van druiven natuurlijke gistsporen bevatten, die het fermentatieproces in werking stellen bijna meteen nadat het sap eruit geperst is. Voor de komst van pasteurisatie en invriezing was het onmogelijk om het hele jaar door druivensap te hebben, zoals wij tegenwoordig hebben, want er was geen mogelijkheid om het sap te conserveren en het te verhinderen om te fermenteren. De enige tijd van het jaar dat druivensap kon worden gedronken was op het moment van het persen van de druiven, dat altijd gebeurde in de late zomer als de druiven werden geoogst. Omdat druivensap niet geconserveerd kon worden werd het gebruikt om er wijn of azijn van te maken.

De term “vrucht van de wijnstok” in Matteüs 26:29, Markus 14:25 en Lukas 22:18 verwijst niet naar druivensap. In het voorjaar in de tijd van het Pascha, kan “vrucht van de wijnstok” alleen verwijzen naar wijn.

Het Griekse woord voor niet gefermenteerde druivensap is trudz en werd nooit gebruikt in verwijzing naar wijn. Het Griekse woord voor wijn is oinos, dat altijd wijn betekent, gefermenteerd van het sap van druiven. I

n het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Johannes wordt opgetekend dat Jezus 180 gallons wijn of oinos maakte uit water. Hij maakte geen druivensap. Jezus dronk oinos of wijn.

Degenen, die Hem bekritiseerden noemde Hem een “drinker,”, zoals opgetekend in Matteüs 11:19 en Lukas 7:34. Het Griekse woord voor “drinker,” is oinopotees van oinos.

Er is aanvullend bijbels bewijs dat de term “vrucht van de wijnstok” niet druivensap betekent. In het Evangelie van Matteüs vinden wij de parabel van Jezus van de wijngaard: “er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen”. (Matteüs 21:33-34)

De specifieke vermelding van de wijnpersbak in deze parabel laat zien dat het doel van de wijngaard was om wijn te produceren. Dat is de “vrucht”, die de eigenaar verwacht te ontvangen van zijn wijngaard. Het was voor de eigenaar – die niet in het land was – onmogelijk om verse druiven of vers druivensap te krijgen van de landman. Het enige fruit dat hij veilig kon krijgen waren rozijnen – dat zijn zongedroogde druiven – of wijn, gefermenteerd van het sap van de druiven. Hoewel het mogelijk is dat wat van de druiven gedroogd konden zijn voor rozijnen, de wijnpersbak in de parabel aangeeft dat de meeste druiven werden geperst en gebruikt werden om wijn te maken. Dat waren de “vruchten” van de wijngaard of “vrucht van de wijnstok”.

Op Zijn laatste Pascha zei Jezus aan de discipelen: “Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader”. (Matteüs 26:29 en Markus 14:25)

Op basis van het bijbelse bewijs kunnen wij het volgende concluderen: de vrucht van de wijnstok, die Jezus en de discipelen dronken op het laatste Pascha van Jezus was oinos of wijn – niet trudz of druivensap.

Degenen, die geloven dat druivensap moet worden gebruikt voor de Christelijke Pascha dienst volgen hun eigen overtuiging en hun zelf besliste rechtvaardigheid in plaats van het volgen van de leerstellingen en praktijken van Jezus Christus.

De Bijbel laat duidelijk zien dat de “vrucht van de wijnstok” geen druivensap is. Het gebruik van druivensap in plaats van wijn is daarom niet het deelnemen aan het Pascha op de manier, die door Jezus Christus en de Apostel Paulus onderwezen werd, zoals opgetekend in de Bijbel. Het gebruik van druivensap in plaats van wijn voor het Christelijke Pascha is ongetwijfeld het onwaardig deelnemen aan het Nieuwe Verbond Pascha.

De wijn, die gebruikt wordt voor het Nieuwe Verbond Pascha moet een goede kwaliteit rode wijn zijn, een Bourgondische soort – niet versterkt, omdat dit het vergoten bloed van Jezus Christus symboliseert. De eenvoudige manier om de kwaliteit van een wijn te peilen is te kijken of de fles een kurk heeft. Bijna iedere wijn, die gebotteld is met een hele kurk wordt beschouwd als een goede kwaliteit wijn.

Voordat de Pascha dienst begint moet de wijn uitgegoten worden in afzonderlijke kleine glazen voor het juiste aantal deelnemers en de glazen moet afgedekt worden met een schone, witte doek.

De wijn moet uit de fles gegoten worden in een afgezonderde kamer van de kamer waar de dienst gehouden zal worden en de wijn gezegend zal worden.

Alle wijn, die gezegend wordt voor gebruik tijdens de Pascha dienst mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Als er na de dienst ongebruikte gezegende wijn overblijft, moet het op de grond worden uitgegoten, zoals het bloed van Jezus.

De glazen, die door de deelnemers werden gebruikt moeten zo spoedig mogelijk worden gewassen nadat de dienst is geëindigd.

Na de dienst moeten de deelnemers terugkeren naar huis of kamers en die avond extra tijd gebruiken voor studie, gebed en meditatie over de ontzagwekkende betekenis en het belang van het offer van Jezus Christus als het Pascha lam van God.

Het hele Nieuwe Verbond Pascha – Het Christelijke Pascha – is waarlijk een uitdrukking van de liefde van God de Vader voor elke persoon, door het perfecte offer van Zijn eniggeboren Zoon aan te bieden, “want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Johannes 3:16)

HET CHRISTELIJKE PASCHA HERNIEUWT HET NIEUWE VERBOND DOOR JEZUS CHRISTUS

Overeenkomstig de beloften, die God aan Abraham gaf, zoals opgetekend in Genesis 15:3-6 en 22:15-18, begon Jezus Christus het Nieuwe Verbond op de Pascha dag.

Daarom kan de 14e van de eerste maand – de Pascha dag – met recht de Verbond Dag worden genoemd. Jezus Zelf is Degene, die deze dag instelde als de Verbond Dag door Zijn geboden voor deze dag en door Zijn daden op deze dag!

Jezus Zelf heeft de Verbond Dag gemaakt – de Pascha Dag – de belangrijkste dag en de enige dag voor de hernieuwing van de Nieuwe Verbond relatie tussen iedere individuele Christen, Zichzelf en God de Vader.

Deze Nieuwe Verbond relatie kan alleen aangegaan worden door de werking van Gods genade.

Gods genade begint met de roeping van God de Vader.

Elke persoon moet Gods roeping beantwoorden door bekering, doop en liefhebbende gehoorzaamheid aan het Woord van God – dat is De Waarheid.

Als aan deze voorwaarden zijn voldaan geeft God de Vader Zijn Heilige Geest aan iedere persoon, die Hij roept.

Gods Heilige Geest stelt ieder van ons in staat om God te vereren in geest en in Waarheid! “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten [Grieks dei – verplicht; onder goddelijke dwang] Hem aanbidden in geest en waarheid”. (Johannes 4:23-24)

Wat Jezus door deze woorden openbaart is geen suggestie – HET IS EEN GEBOD! De Griekse tekst is nadrukkelijker – het is een gebiedend gebod! Jezus openbaart de ENIGE WEG om de Nieuw Verbond relatie in te gaan met God de Vader.

Deze Nieuw Verbond relatie wordt alleen geschonken aan degenen, die God de Vader liefhebben en de geboden en woorden van Jezus Christus houden. Dit is het fundament van het Christelijk geloof door Gods genade onder het Nieuwe Verbond.

De enige weg naar God de Vader is door Jezus Christus! Hij Zelf stelde het Nieuwe Verbond in met Zijn eigen bloed en Hij Zelf openbaart de ENIGE WARE WEG om die speciale verbond relatie in te gaan met de Vader. Hij verklaart nadrukkelijk, “Ik ben De Weg, De Waarheid en Het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. (Johannes 14:6)

Het plan van God de Vader wordt geopenbaard in het leven en de dood van Jezus Christus – ons Pascha. “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven”. (Hebreeën 2:9)

Geen enkel menselijk werk kan mogelijkerwijze dit ontzagwekkende offer van Jezus Christus vervangen of er in de plaats van stellen. Alleen Zijn bloed kan ons met God de Vader verzoenen. Wanneer wij eenmaal verzoend zijn worden wij – door de verrezen Christus, onze Hogepriester aan de rechterhand van God – behouden door Gods liefhebbende genade.

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u behouden geworden – en heeft ons met Hem opgewekt [door de handeling van de doop] en met Hem in de hemelse gewesten gezet [door de verwekking van Gods Heilige Geest] in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet [Grieks ouk, de onmogelijkheid van het bestaan] uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn [van God de Vader] maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken [van geloof, liefde en gehoorzaamheid] te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. (Efeze 2:4-10)

Ware Christenen moeten God de Vader en Jezus Christus voortdurend vereren in geest en in waarheid. Zij zijn in een reëel, waar verbond met God de Vader en Jezus Christus!

 • Omdat zij God vereren zoals Hij gebood, zijn zij trouw en houden liefdevol het Christelijke Pascha zoals door Jezus Christus geboden in het Nieuwe Testament.
 • Zij vieren het op de juiste Verbond Dag voor de jaarlijkse vernieuwing van het Nieuwe Verbond.
 • Dit betekent dat zij jaarlijks het Christelijke Pascha vieren op de 14e dag van de 1ste maand, de maand Nisan (volgens de berekende Hebreeuwse kalender),
 • op dezelfde tijd van de dag dat Jezus de nieuwe symbolen instelde en
 • op de juiste manier, zoals Hij Zelf het gebood op Zijn laatste Pascha.
 • Ieder jaar volbrengen zij alle drie delen van het Pascha, precies zoals Jezus gebood: 1) deelneming aan de voetwassing; 2) eten van het ongezuurde brood en 3) deelnemen aan de wijn.
 •  Door deel te nemen aan het Christelijke Pascha, zoals Jezus Christus gebood, stellen zij hun leven opnieuw in dienst om te wandelen in Zijn weg en hun leven door Hem te leven.

“Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij”. (Johannes 6:56-57)

De relatie van een Christen met Jezus Christus en God de Vader wordt ieder jaar hernieuwd door deel te nemen aan het Christelijke Pascha.

De ware betekenis van het Christelijke Pascha gaat veel verder dan het begrijpen van de juiste dag en de juiste manier van de viering.

In feite is het Christelijke Pascha het fundament van Gods plan voor ons leven – nu en voor alle eeuwigheid!

God de Vader geeft ons Zijn indrukwekkende liefde en genade door Jezus Christus – ons Pascha!

Laat ons deel hebben aan de symbolen van het Nieuwe Verbond, zoals Jezus Christus gebood.

Laten wij ons Verbond relatie hernieuwen met God de Vader en Jezus Christus.

Laten wij ons leven opnieuw in dienst stellen van de liefde en genade van God, als wij deelnemen aan het Nieuwe Verbond Pascha – het Christelijke Pascha.

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

(1*) (Voor een volledige uitleg kunt u het boek lezen: The Christian Passover door Fred R. Coulter)

Bron: CBCG Booklet: The Christian Passover Ceremony – Part 1.

Gods Kalender: De Jaarlijkse Feesten van God

Recepten voor de Dagen van Ongezuurde Broden