De vreze des Heren-Eerbied voor God

De vreze des Heren-Eerbied voor God. Een karaktereigenschap van Jezus

 • Ooit nagedacht waarom de maatschappij in het algemeen vrees als iets negatiefs beschouwt?
 • Komt dat omdat vrees als zwakte wordt gezien, iets dat als karaktergebrek veracht moet worden?

Vrees vond zijn oorsprong in de hof van Eden toen Satan Adam en Eva ertoe bracht hun eerbied voor God te verliezen – en de hele maatschappij heeft sindsdien hun voorbeeld gevolgd.

In deze tijd worden mensen geleid door ego en ijdelheid – dat is tegengesteld aan:

 • het op zijn hoede en
 • ijverig zijn,
 • gedisciplineerd zijn,
 • het zijn van wijze dienaren bedacht op de consequenties

(1 Petrus 5:8).

De meesten mensen handelen zonder nadenken – en dat in hun eigen nadeel. Deze kwaal vindt zijn oorsprong bij de misleider Satan, de vader der leugen die deze ideeën in iedere generatie opnieuw in omloop brengt. (Johannes 8:44)

Spreuken 9:10 zegt dat de vreze des Heren “het begin der wijsheid” is. Maar zonder de Heilige Geest nemen de meeste mensen verkeerde beslissingen – met consequenties die generaties lang kunnen blijven doorwerken.

Het is Satans plan de mensheid te scheiden van onze liefhebbende Schepper, door de eenheid van intimiteit en liefde die de mensheid nodig heeft om het doel van God te vervullen, teniet te doen.

Het is de bedoeling dat wij de aanstaande bruid van het Lam Gods worden en daarmee een eeuwig-bestaande familie van uit geest samengestelde koningen en priesters – die zelfs boven de trouw gebleven engelen zal staan.

Zij die geleden hebben voor hun verering (vrees), trouw en liefde voor God kunnen slechts de volledige overwinning op de zonde en de dood behalen als ze hun Schepper gehoorzamen.

Merk op dat volmaakte liefde de vrees uitdrijft (1 Johannes 4:18). Maar dit geldt alleen als we oprecht berouwvol zijn en gehoorzaam aan God de Vader, één met Hem, vervuld met de Heilige Geest. Dan is er geen enkele reden om onze Heer te vrezen. Toch is het – zoals we zullen zien – van cruciaal belang om een gezonde vrees voor God te hebben.

De vreze des Heren-Eerbied voor God

De juiste vrees voor God bestaat uit veel aspecten. Er zijn minstens 144 Bijbelverzen die het hebben over het “vrezen van God” – 19 daarvan staan in het Nieuwe Testament. Enkele voorbeelden zijn:

 • 2 Korinthe 7:1 – We moeten onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
 • Efeze 5:21 – Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.
 • 1 Petrus 2:17 – Vrees (vereer) God.
 • Handelingen 9:31 – Wandel in de vreze des Heren. (De vroege kerk had vrede en groeide omdat zij wandelden in de vreze des Heren en in de vertroosting van de Heilige Geest.)
 • Openbaring 14:6-7 – Vrees God en geef Hem eer.

We moeten begrijpen dat vrees veel meer is dan alleen maar God liefhebben.

In Deuteronomium 10:12-13 wordt gevraagd:

“Wat vraagt de Here, uw God, van u?”

Hier is het antwoord:

 • De Here, uw God, vrezen.
 • In al Zijn wegen wandelen.
 • Hem liefhebben.
 • Hem met ons hele wezen dienen.
 • Zijn geboden en inzettingen bewaren.

Liefde en vrees vullen elkaar dus in perfecte harmonie aan.

 • Is de “vreze des Heren” uiteindelijk niet onze liefhebbende verering en onderwerping aan God de Vader en Zijn autoriteit?

In wijsheid erkennen we hoe ontzagwekkend en machtig Hij is, en daarom kiezen we ervoor niet tegen Hem te zondigen.

Dit is bovendien een levenslange onderneming. Hem kennen is groeien in het liefhebben van elk aspect van het karakter van onze Heer – en dat vanuit een bewuste keuze. We moeten ons boven alles onderwerpen aan Zijn leiding en sturing. We moeten “met God wandelen” zoals Henoch deed – iemand die God waarlijk liefhad en vreesde (Genesis 5:24).

Wist u dat Jezus Zelf God vreesde?

Hij bad vurig om uit de dood gered te worden – gered omdat Hij God vreesde. Ook al was Hij Gods Zoon toch leerde Hij door lijden gehoorzaamheid – en toen Hij daardoor volmaakt was geworden, werd Hij de oorzaak van eeuwig heil voor allen die Hem gehoorzamen. Daarna werd Hij aangesproken als Hogepriester naar de ordening van Melchisedek (Hebreeën 5:7-10).

In elke generatie heeft God een klein aantal volgelingen geroepen en uitverkoren. Na het initiële berouw en de daarmee gepaard gaande bekering worden we vervuld met de “trooster” om te beginnen aan het proces van streven naar volmaaktheid (Mattheüs 5:48; Hebreeën 6:1).

We moeten de gaven en talenten ontwikkelen die God ons gegeven heeft om de uitvoering van Zijn profetisch plan met de mensheid te bevorderen.

Auteur: Mike Prokop : http://www.churchathome.org/articles/the-fear-of-god.html

Diverse aanhalingen uit de Bijbel zijn door de auteur in zijn eigen woorden weergegeven.

De vreze des Heren-Eerbied voor God

Wordt vervolgd met: Het doel waartoe we zijn voorbeschikt-De vreze des Heren

Een Godvrezend persoon worden-De vreze des Heren

Verbazingwekkende beloften-De vreze des Heren

Sleutels tot het leren vrezen van God-De vreze des Heren

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951][Nadruk van ons]

Reacties zijn gesloten.