• Welke dag is de “Laatste Dag” in Johannes 6:39?
 • De Berekende Hebreeuwse Kalender. (BHK)
 • Het getal: 8
 • Eerste opstanding niet op het Trompettenfeest
 • De laatste bazuin (trompet).en de eerste opstanding
 • De zevende trompet of laatste trompet
 • De eerste opstanding en de glazen zee
 • Gebeurtenissen die op de glazen zee plaatsvinden
 • Pinksterfeest de voltooiing van de oogst van Zijn Kerk – de geestelijke eerstelingen

Enkele jaren geleden schreef een man een boek en beweerde dat de eerste opstanding op de Laatste Grote Dag zou plaatsvinden, de achtste dag na de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. (Leviticus 23:34, 39) De eerste opstanding zou dus  –  met deze redenering  –  de laatste gebeurtenis zijn, die in Gods plan zou plaatsvinden. Dit slaat helemaal nergens op! Hij baseerde zijn conclusie op de verklaring van Jezus in Johannes 6:39:

 “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag”.

 • Als de verklaring van Jezus NIET de “Laatste Grote Dag” na het Loofhuttenfeest betekent, wat betekent het dan?

Omdat Jezus verschillende andere verwijzingen in Johannes 6 maakte naar de “laatste dag”, zullen wij deze verzen onderzoeken en de hele context van Zijn verklaringen vaststellen:

“En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag…… Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag……… Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag”. (Johannes 6:40, 44, 54)

Het is duidelijk dat Jezus over degenen sprak, die nu  –  in het tegenwoordige leven van een persoon  –  geroepen zijn en zich hebben bekeerd en in de eerste opstanding zouden zijn. Hij sprak niet over degenen, die in de tweede opstanding tot leven zullen worden gebracht tot een tweede leven in het vlees om hun eerste kans voor behoud te hebben.

De tweede opstanding wordt uitgebeeld door de achtste dag, de Laatste Grote Dag na het zevendaagse Loofhuttenfeest.

Denkt U hierover eens na:

 • Waarom herhaalde Jezus vier maal de verklaring: ”Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag”, aangezien degenen, waar Hij naar verwees in Johannes zes in de eerste opstanding zullen zijn?
 • Sinds wij weten dat het Pinksterfeest de eerste opstanding uitbeeldt  –  waarom zei Jezus dat de heiligen tot eeuwig leven zullen worden gebracht “op de laatste dag”?

Het antwoord vinden wij in de samenstelling van de Berekende Hebreeuwse Kalender. (BHK) De BHK is berekend met de eerste dag van de zevende maand  –  het Trompettenfeest  –  als de eerste dag van het jaar. Als Gods Feesten dus geteld worden  –  te beginnen met Trompettenfeest als het eerste Feest en tevens de eerste heilige dag  –  hebben wij de volgende opeenvolging van Gods Feesten

 1. Trompettenfeest (heilige dag)
 2. Verzoendag (heilige dag)
 3. Eerste Dag Loofhuttenfeest (van 7 dagen) (heilige dag)
 4. Laatste Grote Dag (heilige dag)
 5. Pascha –  geen heilige dag
 6. Eerste Dag Ongezuurde Broden (van 7 dagen) (heilige dag)
 7. Zevende Dag Ongezuurde Broden ((heilige dag)
 8. Pinksterfeest ((heilige dag)

Als Gods feesten vanaf Trompettenfeest worden geteld, is het Pinksterfeest  –  uitbeelding van de eerste opstanding  –  feitelijk “de laatste dag”. Daarom verklaarde Jezus dat degenen, die zich nu bekeerd hebben op “de laatste dag” zullen worden opgewekt  –  dat is het Pinksterfeest. Als men telt vanaf het begin van de BHK met het Trompettenfeest als het eerste Feest en tevens de eerste heilige dag van het jaar.

Merk op dat in de opeenvolging van het tellen van de feesten op de BHK, het Pinksterfeest het 8 ste  Feest van God is, alsook de laatste dag. Bovendien betekent het getal 8, een nieuw begin. De eerste opstanding is het nieuwe begin van eeuwig leven voor alle heiligen. Daarbij, als men de 50 dagen tot en met het Pinksterfeest telt, is de 50 ste dag de eerste dag na de zevende week of zevende Sabbat en is dat de eerste dag van de achtste week. Tenslotte, die dag is de 8 ste eerste dag van de week, vanaf het begin van de 50 dagen telling.

Als wij begrijpen wat Jezus bedoelde met het verklaren: “Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag”, zien wij dat de eerste opstanding niet op het Trompettenfeest gebeurt. Dit is de reden: Trompettenfeest is de eerste dag van de telling, niet de laatste dag. Aan de andere kant; als men telt vanaf de maand Nisan als de eerste maand is de opeenvolging van de feesten totaal anders. Het Pinksterfeest is dan het vierde feest en de derde heilige dag en het Trompettenfeest is het vijfde feest en de vierde heilige dag. In deze opeenvolging kan geen dag “de laatste dag” zijn.

Jezus verklaarde dat Hij diegenen tot eeuwig leven zou opwekken in de eerste opstanding  –  “op de laatste dag”. Zijn verklaringen kunnen alleen waar zijn door vanaf het Trompettenfeest te tellen als de eerste dag van het jaar, volgens de BHK. Dit betekent dat het Trompettenfeest niet de eerste opstanding kan uitbeelden.

Bovendien wordt een ander probleem aangedragen.

1 Korintiërs 15:51-52 zegt ons: Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin (trompet). Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Het Trompettenfeest is een herinnering van het blazen van trompetten. Het is onmogelijk om te zeggen wanneer de laatste trompet zal worden geblazen om de eerste opstanding aan te kondigen! Stel dat de laatste trompet, die geblazen moet worden op het Trompettenfeest, bij zonsondergang zou worden geblazen en de feestdag beëindigt  –  dan kan Trompettenfeest onder geen enkele omstandigheid de eerste opstanding uitbeelden!

De Bijbel openbaart dat de enige opeenvolging van het blazen van trompetten in het boek Openbaring staat, hoofdstukken 7, 8 en 11  –  de 7 trompetten, geblazen door de 7 engelen. In hoofdstuk 11 wordt de zevende trompet of laatste trompet geblazen. Gods Woord verkondigt de eerste opstanding  –  dat zal moeten zijn op het Pinksterfeest, zoals de Bijbel ons zegt.

Let op: “en de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. [De laatste dag van de regering van de mensheid onder Satan de duivel]

En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, [de opstanding bij de zevende trompet  –  de laatste trompet] en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel”. (Openbaring 11:15-19)

Als de eerste opstanding plaatsvindt zullen engelen de heiligen brengen naar een gigantische glazen zee in de wolken boven Jeruzalem om Christus te ontmoeten. “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden”. (Openbaring 15:2-4)

Er zullen op de glazen zee nog andere gebeurtenissen plaatsvinden, voordat Christus en de heiligen naar de aarde terugkeren om Gods Koninkrijk te vestigen:

 1. De heiligen zullen hun nieuwe namen ontvangen. (Openbaring 2:17)
 2. De heiligen ontvangen hun beloning. (1 Korintiërs 3:8; Openbaring 11:18; 22:12; 2 Johannes 8)
 3. De heiligen zullen hun benoemingen ontvangen als koningen of priesters. (openbaring 20:6)
 4. De bruiloft van het Lam en Zijn bruid zal plaatsvinden. (Openbaring 19:6-8)
 5. Het bruiloftsmaal zal plaatsvinden. (Openbaring 19:9; Matteüs 22:1-13)
 6. De heiligen zullen getuigen zijn van het uitgieten van de zeven laatste plagen –  de wraak van God. (Openbaring 15:5-8; 16:1-21; Psalm 149:4-9) De zevende plaag zal de slag van Armageddon zijn.
 7. De heiligen zullen verzameld worden in Gods leger en zullen met Christus strijden als zij met Jezus naar de aarde terugkeren om Gods Koninkrijk te vestigen. (Openbaring 19:11-21; Zacharia 14:1-9)

Het zal tijd kosten om al deze dingen te laten plaatsvinden, ongetwijfeld verspreid van het Pinksterfeest tot het Trompettenfeest  –  ongeveer vier maanden en aldus de gebeurtenissen vervullend van Openbaring hoofdstukken 15-16 en 18-19.

Zo openbaart Gods Woord dat, net zoals God de Kerk begon op het Pinksterfeest door het zenden van Zijn Heilige Geest, Hij de oogst van Zijn Kerk zal voltooien  –  de geestelijke eerstelingen  –  op het Pinksterfeest. Op die dag zal God alle rechtvaardige heiligen opwekken uit de dood  –  vanaf Abel, de eerste martelaar  –  de twee getuigen  –  de laatste martelaren. In de opstanding zullen wij allen in een oogwenk worden veranderd en glorierijke, onsterfelijke lichamen worden gegeven als de geestelijke zonen en dochters van God de Vader.

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen”. (Filippenzen 3:20-21)

Wij zullen –  als glorierijke geestelijke wezens  –  schijnen als de sterren van de hemel. (Daniël 12:1-3; Matteüs 13:43)

Het Pinksterfeest  –  de oogst van de eerstelingen en “de laatste dag”.

BRON: Artikel CBCG : Letter May-June 2015

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]{Nadruk van ons}