Hoe kunnen wij ons voorbereiden op het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden?

Deze samenvatting van het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden is bedoeld voor degenen, die de waarheid van de Bijbel beginnen te begrijpen en zich realiseren dat aan de ware nieuwtestamentische Kerk door God geboden wordt om Zijn jaarlijkse feesten te vieren.

 1. Het Christelijke Pascha
 2. Wie mogen deelnemen aan het Christelijke Pascha?
 3. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op het Pascha?Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden
 4. Het Feest van Ongezuurde Broden
 5. Het overwinnen van zonde
 6. Het overwinnen van Satan de duivel
 7. Gods Feestdagen

Het Christelijke Pascha

Het Christelijke Pascha – zoals ingesteld door Jezus Christus bij Zijn laatste Pascha met Zijn discipelen – is een plechtige ceremonie. De Christen herdenkt het offer van Jezus Christus en  hernieuwt zijn of haar verbond om te leven onder de geestelijke voorwaarden van het Nieuwe Verbond.

Het Pascha moet eens per jaar gevierd worden in de avond van de 14e dag van de eerste maand van de Berekende Hebreeuwse Kalender. Omdat de Hebreeuwse kalender een maan-zonnekalender is, varieert de feitelijke datum van het Pascha van jaar tot jaar op onze Romeinse kalender. (De Romeinse kalender is strikt een zonnekalender)

In navolging van Christus’ voorbeeld moet de Pascha-ceremonie ongeveer 30 minuten na zonsondergang beginnen – als het donker begint te worden.

Wie mogen deelnemen aan het Christelijke Pascha?

Het Christelijke Pascha mag alleen gevierd worden door degenen, die gedoopt zijn door volledige onderdompeling in water. Dat symboliseert de verbonds-dood – als mede-gekruisigd met Jezus Christus – verbonden met Zijn dood voor de vergeving van zonden. (Romeinen 6:1-10)

Degenen, die niet gedoopt zijn in een symbolische verbonds-dood door de waterdoop en de doop met Gods Heilige Geest mogen niet deelnemen aan het Christelijke Pascha.

De Pascha-ceremonie bestaat uit drie delen:

 1. De voetwassing
 2. Het eten van het gebroken ongezuurde brood
 3. Het drinken van de wijn

Hoe kunnen wij ons voorbereiden op het Pascha?

De Paschadienst is een plechtige ceremonie, die de dood van Jezus door kruisiging beschrijft. Daarom kan het niet een avond van gezelligheid zijn met de broeders.

Vóór de Pascha-dag:

 • Behoren wij al alle producten bereid met zuurdesem (gist) verwijderd te hebben uit onze huizen en bv.. onze auto’s.
 • Wij moeten ons onderzocht hebben in ernstig en oprecht gebed; ons bekeren van onze zonden en ons geestelijk opnieuw toewijden aan God de Vader en Jezus Christus, met een liefhebbend hart en een gewillige geest.
 • Wij behoren Hen te bedanken voor de vergeving van onze zonden, die wij verkrijgen door Gods genade en door het offer en vergoten bloed van Jezus Christus – waardoor wij ook genezing ontvangen van onze ziekten en kwalen.
 • Wij behoren Hen ook te danken voor de gift van Gods Heilige Geest, dat het “onderpand” is van  eeuwig leven. Het eeuwig leven dat wij bij de eerste opstanding zullen verkrijgen, als Christus terugkomt op het Pinksterfeest.

Het Feest van Ongezuurde Broden

Dit feest duurt zeven dagen, waarbij de eerste dag en de zevende dag, jaarlijkse Heilige Dagen zijn. Wij moeten op deze twee dagen niet bezig zijn met ons werk of onze baan.

Het begin van het Feest van Ongezuurde Broden is de meest gedenkwaardige avond – de avond van de eerste dag van Ongezuurde Broden. (Exodus 12:42)

In het Oude Testament betekent het Feest van Ongezuurde Broden het oude Israël, dat Egypte verlaat nadat God hen uit hun slavernij verlost had door het doden van alle eerstelingen van Egypte – mens en dier.

In het Nieuwe Testament betekent het Feest van Ongezuurde Broden dat God de Vader – door het offer en vergoten bloed van Jezus Christus – de mens verlossing schenkt van zonde en bevrijdt van Satan de duivel, door Zijn liefde en genade.

Wij moeten het Feest van Ongezuurde Broden vieren, omdat Christus ons offer is voor het Nieuwe Verbond. De Apostel Paulus gebood Christenen: “verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pascha-lam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid”.
(1 Korinthe 5:7-8)

Het Feest van Ongezuurde Broden leert ons dat alleen Jezus Christus – door Zijn offer, Zijn vergoten bloed en de kracht van Gods Heilige Geest – ons kan verlossen. Wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen; wij kunnen onszelf niet verlossen – wij kunnen niet doorgaan met actief in zonde leven.

Zoals deze verzen laten zien wordt zuurdesem (gist) gebruikt om zonde uit te beelden. Want zuurdesem is zo algemeen, dat God het symbolisch gebruikt om ons te onderwijzen, dat in zonde leven de gewone manier is van iedere man en vrouw. Zonde is overal! Net zoals wij zuurdesem uit onze huizen en auto’s moeten verwijderen, hebben wij ook de verplichting om zonde uit ons leven te bannen. Dat is ons deel om zonde, Satan en deze wereld te overwinnen.

Christus stierf voor onze zonden – daarom gebiedt God ons om dit Feest te vieren. Wij moeten ook tijdens de zeven dagen ongezuurde broden eten. Wij moeten de tijd nemen om ongezuurde deegwaren voor te bereiden, zodat wij van het feest kunnen genieten en de zegeningen kunnen gedenken van de voortdurende toegang tot God de Vader en Jezus Christus en de dagelijkse vergeving van onze zonden.

Iedereen kan het Feest van Ongezuurde Broden vieren – zelfs degenen, die nog niet gedoopt zijn.

Het overwinnen van zonde

Omdat zonde in ons verstand begint, overwinnen wij zonde door het gebruik van Gods Heilige Geest om onze geest te wassen en te reinigen. En iedere gedachte onder gehoorzaamheid aan Jezus Christus te brengen. “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd – [onze geestelijke strijd tegen zonde] – naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn”. (2 Korinthe 10:3-6)

Het overwinnen van Satan de duivel

Wij zijn ook in staat – door de kracht van Gods Heilige Geest – Satan de duivel te weerstaan en te overwinnen, als wij ons overgeven aan God en de goede strijd van geloof strijden: “verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt”. (1 Petrus 5:6-9)

Gods Feestdagen kalender vindt u via Feesten van God

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

Bron: http://www.cbcg.org/how_to_prepare_for_passover.htm