Het offer van Jezus Christus opent de weg voor de vervulling van Gods plan van behoud voor de hele mensheid. Door Zijn dood ratificeerde Jezus het Nieuwe Verbond, die elke zondaar, die zich bekeert in staat stelt om vergeving van zonde en de gift van eeuwig leven te ontvangen.

 Het Nieuwe verbond werd verzegeld met het bloed van Jezus Christus, “….zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (Johannes 1:29)

 Zijn vergoten bloed wordt gesymboliseerd door de wijn, waar elke ware Christen aan deelneemt tijdens de Christelijke Pascha ceremonie.

  1. Inleiding
  2. Jezus Christus bekrachtigde het Nieuwe Verbond met Zijn bloed.
  3. Jezus Christus verlost zondaren en neemt zonden weg door Zijn bloed.
  4. Jezus Christus rechtvaardigt en heiligt zondaars door Zijn bloed.
  5. Jezus Christus zuivert het geweten en brengt vrede met God door Zijn bloed.
  6. Jezus Christus geeft rechtstreeks toegang tot God de Vader door Zijn bloed.
  7. Jezus Christus bouwt de Kerk door Zijn bloed.
  8. Jezus Christus bevrijdt Christenen van Satan de duivel door Zijn bloed.
  9. Jezus Christus vervolmaakt Christenen door Zijn bloed.

1.  Inleiding

 Toen Jezus deze ceremonie instelde, “nam Hij ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Matteüs 26:27-28)

 Door Zijn eigen bloed te offeren, verkreeg Hij vergeving van alle zonde van alle mensen voor altijd: “……..zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats……bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer”. (Hebreeën 9:22, 26) “Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt”. (Lev. 17:11)

 Het bloed van Jezus Christus was uitgestort om de zonden van de hele mensheid uit te wissen. Maar Jezus Christus is een persoonlijke Verlosser, wat betekent dat Zijn bloed individueel moet worden toegeschreven aan eenieder, die zich bekeert van zonde en in Hem gelooft: “……..deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt”. (Lukas 22:20)

 Elke Christen, die deelneemt aan het kleine glaasje wijn tijdens de Christelijke Paschadienst symboliseert zijn of haar aanvaarding van het vergoten bloed van Jezus Christus voor de vergeving van zijn of haar zonden en verlossing van de doodstraf.

 Door deel te nemen aan de wijn en het ongezuurde brood erkent een ieder zijn of haar persoonlijk geloof in het vergoten bloed en het gebroken lichaam van Jezus Christus, dat alleen eeuwig leven kan brengen.

Jezus Zelf zei duidelijk, “……als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. (Johannes 6:53)

 Het bloed van Jezus Christus werkt op vele krachtige manieren om eeuwig leven te brengen aan hen, die Zijn offer aanvaarden. Dit werk begon met het instellen van het Nieuwe Verbond en zal voortduren tot de terugkeer van Jezus Christus.

 De veelzijdige betekenis van het bloed van Jezus Christus

 Laat ons de vele manieren onderzoeken, waarin het bloed van Jezus Christus de belofte van behoud en eeuwig leven vervult:

2. Jezus Christus bekrachtigde het Nieuwe Verbond met Zijn bloed

 Bij de instelling van het Christelijke Pascha zei Jezus, “deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt”. (Lukas 22:20)

 Geen enkele verbond kan ingesteld worden zonder een bloedoffer. Toen God Zijn verbond met Abraham instelde, bekrachtigde hij het door tussen de helften van de offerdieren te lopen. (Genesis 15:17-18)

 Dit verbond met Abraham was het fundament voor zowel het Oude Verbond met het fysieke zaad van Abraham als het Nieuwe Verbond met het geestelijke zaad.

 Toen het Oude Verbond werd ingesteld stemde het volk Israël in om alle wetten en statuten van God te gehoorzamen, die in het boek van het verbond waren geschreven, dat bekend was als “het boek van de wet”. Het verbond werd toen bekrachtigd met het bloed van dieren:

“Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden”. (Exodus 24:6-8)

Het bloed van de offerdieren stelden de dood voor, die van iedere persoon zou worden vereist, die het verbond verbrak.

 Het Oude Verbond werd ontelbare keren gebroken tijdens de geschiedenis van het volk Israël en Juda. Door het verbond te verbreken verspeelde het volk hun recht op Gods zegeningen en bracht hen onder de vloek van het verbond, inclusief de doodstraf.

 Om hen te behoeden voor de vloek van de dood offerde Jezus Christus, de Heer God van het Oude Testament, Zijn leven.

 Omdat het Oude Verbond de dood van alle kinderen Israëls vereiste, koos de Heer God er voor dat verbond te beëindigen. Als de God, Die het verbond instelde, had Hij de macht om het te beëindigen met Zijn dood. In Zijn grote barmhartigheid en liefde werd God Zelf mens en stierf!

 Door Zijn dood beëindigde Hij het Oude Verbond en stelde het Nieuwe Verbond in, dat eeuwig leven geeft door geloof.

 Zoals de woorden van het Oude Verbond, werden de woorden van het Nieuwe Verbond opgenomen in Gods Woord. De boeken van het Nieuwe Testament openbaren de weg om het Nieuwe Verbond aan te gaan en de belofte van eeuwig leven te ontvangen. Deze belofte werd bezegeld MET HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS, God Zelf, Die niet kan liegen en de belofte van behoud garandeerde met Zijn eigen bloed. Er kan geen betrouwbaarder garantie zijn!

 Jezus Christus, Die het Nieuwe Verbond bekrachtigde met Zijn bloed vervult nu actief de belofte van behoud door als Bemiddelaar van het verbond te dienen. Iedere zondaar kan met God de Vader worden verzoend door te komen “……tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel”. (Hebreeën 12:24)

3. Jezus Christus verlost zondaren en neemt zonden weg door Zijn bloed.

 Het woord “verlossen” betekent terugkopen wat verkocht was. Alle mensen werden “verkocht onder zonde” door het overtreden van Gods geboden en wetten. (Romeinen 3:23; 7:14, 1 Johannes 3:4)

Door dienaren van zonde te worden, hebben allen de doodstraf verdiend. (Romeinen 6:16, 23)

De enige ontsnapping aan deze dood is door Jezus Christus, die de prijs voor de verlossing van elk mens heeft betaald met Zijn kruisiging en dood, “……de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen”. (Matteüs 20:28)

 Jezus Christus offerde Zijn eigen leven als het Paschalam van God. (1 Korintiërs 5:7) Zijn enige perfecte offer verwierf verlossing voor zondaren door alle eeuwen heen: “maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, (dat is: die niet van deze aardse schepping is [de tempel in Jeruzalem vóór haar vernietiging]). Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom [in de tegenwoordigheid van God de Vader, als de perfecte en volledige zondeoffer] en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebreeën 9:11-12)

 Een ieder, die verlost is door het bloed van Jezus Christus ontvangt vergeving van zonden:

“….waarmee Hij [God de Vader] ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade”. (Efeze 1:6-7)

 Als een persoon zich werkelijk bekeert van zijn of haar zonden en het offer van Jezus Christus aanvaardt, beschouwt God de Vader elke zonde, die de persoon heeft begaan als volledig betaald door het bloed van Zijn eigen Zoon. Een ieder, die verlost is door het bloed van Jezus Christus is bevrijd van het eigendom van zonde en de doodstraf. (Romeinen 5:21; 6:1-4)

 Hij of zij is niet langer het bezit en de slaaf van zonde en Satan, de duivel, maar is het bezit en dienaar van Jezus Christus en God de Vader geworden. (Romeinen 6:18, 22)

 Als dienaren van God moet eenieder de levenswijze van zonde verlaten: “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1:18-19)

 Jezus Christus betaalde de ultieme prijs om zondaren te verlossen van de macht van zonde en de doodstraf. Omdat de prijs van verlossing zo groot was zijn degenen, die door Zijn bloed zijn gekocht en het bezit zijn geworden van God de Vader, verplicht om Hem te dienen met oprechte toewijding,

 “[WAT !] … weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”. (1 Korintiërs 6:19-20)

 Elke gelovige, die zich bekeert van zonde en gedoopt is in de naam van Jezus Christus ontvangt Gods Heilige Geest als een verwekt kind van God de Vader. (Handelingen 2:38)

 Iedere Christen begint dan een nieuwe levenswijze van het dienen van God. (Romeinen 6:4, 10)

 Het Evangelie van Johannes laat zien dat deze nieuwe levenswijze een voortdurend groeiproces is, “maar wie de waarheid doet [streven te leven naar elk woord van God], komt tot het licht [leren van Jezus Christus, die het voorbeeld geeft], opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn”. (Johannes 3:21)

 Christenen, die in het licht van Gods Woord wandelen – door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen – zullen vergeving blijven ontvangen door Zijn bloed, als zij struikelen en zondigen:

 “maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:7-9)

 Dagelijkse vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus wordt alleen verleend aan degenen, die wandelen in het licht van Gods Woord.

4. Jezus Christus rechtvaardigt en heiligt zondaars door Zijn bloed.

 De gift van rechtvaardiging van God de Vader komt door geloof in het bloed van Jezus Christus, “……gerechtvaardigd uit het geloof,…….God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn”. (Romeinen 5:1, 8-9)

 Rechtvaardiging betekent dat een persoon in de juiste verhouding tot God gebracht is [rechtgezet voor God] en onschuldig beschouwd wordt door God de Vader. Dit rechtzetten voor God de Vader is mogelijk gemaakt, omdat de gerechtigheid van Jezus Christus wordt toegeschreven of toegekend aan de persoon.

 Rechtvaardiging door het bloed van Jezus Christus wordt alleen gegund aan degenen, die zich bekeren van hun zonden en overtredingen van Gods wetten, “niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig [gerechtvaardigd] voor God, maar de daders van de wet [degenen, die Gods geboden houden] zullen gerechtvaardigd worden”. (Romeinen 2:13)

 Iedere gelovige, die zich van zonde bekeert en gedoopt is in de naam van Jezus Christus ontvangt volledige rechtvaardiging van God, “……maar u bent schoongewassen [bij de doop], maar u bent  geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God”. (1 Korintiërs 6:11) Bij de doop ontvangt de gelovige niet alleen rechtvaardiging, maar wordt ook geheiligd voor God de Vader. Het bloed van Jezus Christus maakt deze heiliging mogelijk, “daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden”. (Hebreeën 13:12)

 De enige weg om heilig gemaakt of geheiligd te worden volgens God de Vader is door het bloed van Jezus Christus.

 “Geheiligd” worden betekent, apart gezet worden voor heilig gebruik en doel. Het gebed van Jezus in Zijn laatste Paschanacht laat zien dat elke ware gelovige wordt geheiligd door het Woord van God, “heilig hen door Uw waarheid; UW WOORD IS DE WAARHEID”. (Johannes 17:17) Een ieder, die echt gelooft in Jezus Christus en door Zijn bloed is geheiligd, is apart gezet door Gods Woord en door Gods Heilige Geest om zijn of haar leven te leiden op Gods manier. Dat is het doel van geheiligd worden.

5. Jezus Christus zuivert het geweten en brengt vrede met God door Zijn bloed.

 Vrede met God de Vader is alleen mogelijk door het bloed van Jezus Christus, “want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis………”. (Kolossenzen 1:19-20) Het bloed van Jezus Christus brengt vrede met God door de vijandschap, die veroorzaakt is door zonde, te verwijderen, “want Hij is onze vrede…… Hij heeft de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan…”. (Efeze 2:14-15)

 Jezus verwijdert deze vijandschap door het zuiveren van de geest van een ieder, die zich van zonde heeft bekeerd, “want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees [niet het zuiveren van de geest], hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen [gereinigd of gezuiverd] van dode werken [werken, die tot de dood leiden] om de levende God te dienen”! (Hebreeën 9:13-14)

 Degenen, wiens geest gezuiverd zijn van de werken van het vlees zijn niet langer Gods vijanden, omdat zij niet langer “vervreemd…. door uw slechte daden” zijn. (Kolossenzen 1:21)

Zij hebben de weg van zonde verlaten om een nieuwe levenswijze van rechtvaardigheid te beginnen en te leren de goede werken te doen, die God heeft geboden, “want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. (Efeze 2:10)

Door Gods geboden met een zuiver geweten te houden, geven ware Christenen blijk van de liefde, die God verlangt, “het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof”. (1 Timoteüs 1:5)

Degenen, die beweren God te dienen, maar Zijn geboden niet houden hebben hun geweten niet gezuiverd van dode werken.

6 Jezus Christus geeft rechtstreeks toegang tot God de Vader door Zijn bloed.

De Apostel Paulus verklaart, “maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was [afgesneden van God], door het bloed van Christus dichtbij gekomen”. (Efeze 2:13)

 In zijn epistel aan de Hebreeën openbaart Paulus, dat degenen van wie het geweten gereinigd is door het bloed van Jezus Christus, rechtstreeks toegang hebben tot God de Vader:

“omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom [in de tegenwoordigheid van God de Vader in de hemel] door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote [Hoge] Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is [door het bloed van Jezus] van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. [door de doop] Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw”. (Hebreeën 10:19-23)

 Tijdens Zijn dienaarschap heeft Jezus Zelf geopenbaard dat Zijn volgelingen rechtstreeks toegang zouden ontvangen tot God de Vader,

“Op die dag [na de opstanding van Jezus] zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan”. (Johannes 16:26-27)

Vanaf de tijd van de hemelvaart van Jezus naar de hemel werd aan iedere Christen het recht gegeven om de Vader te benaderen in Zijn naam. De enige contactpersoon tussen Christenen en God de Vader is Jezus Christus, Die als Hogepriester bemiddelt om zonden te verwijderen met Zijn eigen bloed, dat Hij vergoot op de Pascha dag van Zijn kruisiging.

 Ware Christenen hebben geen behoefte aan een priesterschap van mensen of een tempel, om God in te vereren. Zij hebben niet alleen rechtstreeks toegang tot God de Vader in de hemel, maar Hij woont in hen door Zijn Heilige Geest, “…..de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn…… en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”. (2 Korintiërs 6:16, 18)

Elke Christen, die door Gods Heilige Geest is verwekt wordt een lid van Gods Gezin. (Efeze 3:14-15)

Een ieder is een kind van God de Vader en mag Hem, “Abba, Vader” noemen! (Romeinen 8:15)

Deze nieuwe relatie met de Vader laat Gods liefde zien door Jezus Christus, Wiens bloed het voor mensen mogelijk maakt om Gods kinderen te worden, “zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd”. (1 Johannes 3:1)

7. Jezus Christus bouwt Zijn Kerk door Zijn bloed.

Het Nieuwe Testament openbaart dat elk geestelijk verwekt kind van God in Zijn Kerk is geplaatst. Gods Kerk is een geestelijk lichaam en wordt het lichaam van Christus genoemd. (Efeze 1:22-23)

Elke ware gelovige is een lid van het lichaam van Christus. (1 Korintiërs 12:27)

Een ieder wordt bij de doop verbonden met het lichaam van Jezus Christus. Als een gelovige wordt gedoopt, wordt hij of zij gedoopt in het verbond van de dood van Jezus Christus, mede-verbonden met het lichaam van Jezus Christus in dezelfde dood.

In dit symbolisch verbond van de dood wordt de gelovige verenigd met het lichaam van Jezus Christus en wordt met Hem in het graf van de doop begraven en dan met Hem opgewekt tot een nieuwe levenswijze. (Romeinen 6:3-4)

Bij het ontvangen van Gods Heilige Geest door de handoplegging, wordt elke gelovige een lid van het lichaam van Jezus Christus.

Dit lichaam is samengesteld uit alle geestelijk verwekte Christenen en vormt de ware Kerk.

 De Kerk is eigendom van God de Vader, Die Jezus Christus het Hoofd heeft gemaakt van de Kerk. De Apostel Paulus openbaart dat Gods Kerk werd betaald met het bloed van Jezus Christus. Paulus zei aan de oudsten van Efeze, “zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden [met het Woord], die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed”. (Handelingen 20:28)

 Elk lid van de ware Kerk van God werd betaald met het bloed van Jezus Christus. Zij behoren allen aan God de Vader toe, omdat Jezus hen verlost heeft van zonde met Zijn eigen bloed. Zij zijn niet langer het eigendom van zonde en van Satan – noch het eigendom van welk mens of organisatie van mensen dan ook. Zij zijn het eigendom en de kinderen van God de Vader en Jezus Christus is hun Hoofd.

8. Jezus Christus bevrijdt Christenen van Satan de duivel door Zijn bloed.

 Elke Christen, die verlost is van zonde door het bloed van Jezus Christus is ook bevrijd van de macht van Satan, “daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis [Satan] en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden”. (Kolossenzen 1:12-14)

 Satan is de grote kwade macht, de aanvoerder van de macht in de lucht (Efeze 2:1-2), die de geest en het hart van mensen gevangen houdt en hen in zonde betrekt.

Veel mensen geloven NIET dat Satan bestaat.

Degenen, die het wel doen zien zijn invloed doorgaans in het algemene, duidelijke kwaad in de wereld om hen heen. Zij zijn niet in staat zich te realiseren dat Satan zich niet presenteert als een kwaad wezen, maar als een engel van licht. (2 Korintiërs 11:14) Hij is feitelijk de god van deze wereld. (2 Korintiërs 4:4)

 Satan wordt geholpen door een menigte verleidende geesten in zijn pogingen de mensen van deze wereld te misleiden, “en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist [van Satan de duivel], waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is [de inwoning van de Heilige Geest van God de Vader], is groter dan hij [Satan de duivel, die de god is van deze wereld] die in de wereld is”. (1 Johannes 4:3-4)

Iedere Christen, die verwekt is door Gods Heilige Geest is bevrijd van de macht van Satan, die de wereld dieper en dieper in zonde leidt. Maar Satan geeft degenen, die de weg van zonde en ongehoorzaamheid verlaten hebben, niet op. Hij gebruikt alle listige middelen van zijn zondige geest om Christenen terug te lokken in zonde. Iedere Christen moet voortdurend op zijn/haar hoede zijn voor Satans misleidingen en moet de volledige kracht van God en alle geestelijke wapens, die Hij verschaft gebruiken om de duivel te weerstaan. (Efeze 6:10-18; 1 Petrus 5:8-9)

Christenen moeten dagelijks dichter tot God komen, opdat zij niet in verleiding en zonde getrokken worden. Als zij zondigen moeten zij zich bekeren en God de Vader vragen hen van hun zonde te zuiveren door het bloed van Jezus Christus. (1 Johannes 1:7-9)

 Het zuiveren door het bloed van Jezus Christus is een levenslang proces. Het is deze voortdurende toepassing van het bloed van Jezus Christus dat aan elke Christen de overwinning over Satan en Zijn listen geeft, “en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen [kwade geesten of demonen] werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

En zij hebben hem [Satan de duivel] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood”. (Openbaring 12:9-11)

9. Jezus Christus vervolmaakt Christenen door Zijn bloed.

 Als mens, met de wet van zonde en dood in ons vlees, is niemand van ons perfect. Maar om Gods Koninkrijk binnen te gaan, moeten wij allen geestelijk perfect worden, zoals God is, “weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”. (Matteüs 5:48)

 Niets van wat wij doen – uit of door onszelf – kan ons perfect maken voor God de Vader. De patriarch Job leerde deze les door ervaring. (Job 9:19; 40:9-14; 42:1-6)

Geen enkele hoeveelheid menselijke wilskracht en werk kan geestelijke perfectie opbrengen. De enige manier om geestelijk perfectie te verkrijgen is door het bloed van Jezus Christus, dat ons in staat stelt om de gift van de Heilige Geest van God de Vader te ontvangen.

De inwoning van Gods Heilige Geest geeft ons de kracht om als Jezus Christus te worden, Die Zelf geestelijke perfectie verkreeg door de verleidingen van het vlees te overwinnen. (Hebreeën 5:8-9)

 Het ware doel van Jezus Christus om te komen in het vlees was om de mens tot perfectie te brengen door hen te verzoenen met God de Vader.

Dat is de eerste stap naar geestelijke perfectie, “en door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis….. nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Hem [God de Vader] te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt.… namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder [in] u,  de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus”. (Kolossenzen 1:20-23, 26-28)

 De geestelijke perfectie van individuele Christenen wordt nu tot stand gebracht door het bloed van Jezus Christus, “de God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”. (Hebreeën 13:20-21)

 In een visioen, dat de Apostel Johannes optekende in het boek Openbaring, verscheen Jezus Christus als het Lam van God, Dat geslacht was voor de zonden van de wereld en een nieuw gezang begeleidt de gebeden van de heiligen, “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God [de Vader] gekocht MET UW BLOED, uit elke stam, taal, volk en natie”. (Openbaring 5:9)

 Dit is het glorierijke behoud dat Jezus voorzag toen Hij zei, “want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. (Matteüs 26:28)

Hoe diepgaand zijn deze woorden, als wij de veelzijdige werking van het bloed van Jezus Christus begrijpen!

 In het volgende hoofdstuk zullen wij leren hoe de oudtestamentische profetieën over het lijden en de dood van Jezus Christus alle werden vervuld op de Pascha dag – de 14e van Nisan.

 [Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

 Bron: The Christian Passover. Chapter 27 – The meaning of the blood of Jesus Christ. By Fred R. Coulter.