Gods Plan voor de Mensheid geopenbaard door ZIJN zevende dag Sabbat en ZIJN Heilige Dagen of jaarlijkse Sabbatten.

 • De wekelijkse SABBAT werd gemaakt voor omgang met God. God zei, ‘het is Mijn Feestdag voor een Heilige samenkomst’.
 • Het houden van de Sabbat is de eerste stap om de Bijbel te kunnen begrijpen.
 • Waarom is het vieren van de Sabbat de sleutel tot het begrijpen van de Bijbel?
 • Als de Sabbat aan iemand toebehoort en u steelt die tijd – steelt u dan van God?
 • Kan een mens iets heilig maken?
 • Het doel van de Sabbat is om een geestelijke relatie op te bouwen met God de Vader, Jezus Christus en de broeders en zusters in Christus.
 • Waarom moet het duidelijk gemaakt worden dat de wekelijkse Sabbat de zevende dag is van de week, tegenwoordig bekend als zaterdag?
 • De Tien Geboden moeten gehoorzaamd worden als een voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen.
 • Het houden van de zevende dag Sabbat is een speciaal teken van het verbond – het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond – tussen God en Zijn volk.
 • Israël – de Kerk van God – Het Lichaam van Jezus Christus.
 • Als men beweert dat Jezus Christus Heer is, wat moet men dan doen?
 • Wat Jezus deed was dat de wil van God de Vader?

De wekelijkse SABBAT

Iedereen, die in contact komt met de Waarheid – als God ons roept – zal ergens de Sabbat-brug moeten oversteken en zal een keuze moeten maken:

Wat ga ik doen?

Het houden van de Sabbat is de eerste stap om de Bijbel te kunnen begrijpen.

U kunt bepaalde delen van de Bijbel begrijpen. Er zijn velen, die de zondag vieren, die bepaalde delen begrijpen. Er zijn velen, die de zondag vieren, die de Sabbat niet hebben onderzocht en in sommige gevallen zijn zij zeer oprecht in wat zij geloven.

Wat gebeurt er nu met hen, die de zondag vieren bij de komst van de komende wereldreligie?

Volgens de H. Schrift raken zij meer en meer van de kennis kwijt die zij hebben.

Jezus zei, “zelfs, dat wat zij denken te hebben, zal van hen worden weggenomen” (Mat. 25:29 en Luc 19:26)

Waarom is het houden van de Sabbat de sleutel tot het begrijpen van de Bijbel?

Dit is heel belangrijk om te weten.

Waarom is het vieren van de Sabbat de sleutel tot het begrijpen van de Bijbel?

Omdat het in de Tien Geboden staat.

 Hier volgt een voorbeeld. Leest U Jakobus, hoofdstuk 2. Dit is van toepassing op het houden van de Sabbat.

Toen Jakobus dit schreef, schreef hij aan degenen, die de synagoge bezochten. Als U een synagoge bezoekt – doet U dit dan op een zaterdag of zondag? U bezoekt het op de Sabbat – zaterdag. Daarom vermeldt Jakobus hier niets over het houden van de Sabbat.

Wij zullen nog iets anders zien wat belangrijk is: Wat in het Oude Testament wordt gezegd hoeft totaal niet herhaald te worden in het Nieuwe Testament. De Bijbel laat bijvoorbeeld het Sabbat-gebod zien als een bindend gebod voor nieuwtestamentische Christenen.

Het is één van de argumenten, die men gebruikt – het Nieuwe Testament zegt nergens iets over de Sabbat – dus hoeven wij de Sabbat niet te vieren. Wij zullen zien!

Maar hier is een principe – Jakobus 2:8-12, “als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid”.

Laten wij nu hetzelfde principe toepassen op de eerste vier van de Tien geboden. Exodus 20:3, “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. U kunt de ware God niet vereren door een afgod te vereren. Als U een afgod heeft, kunt U onmogelijk de dingen van de ware God begrijpen.

Welnu, U kunt de God van de Bijbel willen aanbidden, maar U kunt het verkeerd doen. Daarom is er het volgende gebod: Exodus 20:4-5, “U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen…..”. U kunt dus de juiste God willen aanbidden, maar als U een afgod maakt, vereert U God op de verkeerde manier.

Als U geen afgoden heeft komt U bij het derde gebod: Exodus 20:7, “U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken…..” En wanneer U zegt, “Heer, Heer en niet de dingen doet, die Ik zeg…” – wat doet U dan? U gebruikt Zijn naam ijdel. [ijdel gebruiken – d.w.z. ondoordacht, onnodig en onwaardig gebruiken, misbruiken] – Dit is in het bijzonder van toepassing op dienaren, die Zijn naam ijdel gebruiken. Als zij in de naam van God valse dingen onderwijzen of Zijn Naam ijdel gebruiken; d.w.z. ondoordacht, onnodig en onwaardig gebruiken of misbruiken.

Nu komen wij tot de Sabbat. Laten wij naar Exodus 20:8 gaan en dat gebod lezen. Het is een zeer diepgaand en zeer belangrijk gebod; In het midden van de Tien geboden. Denk er op deze manier over na. Denk aan de Tien Geboden als een heel lichaam. Denk er aan als een menselijk lichaam – alles onderling verbonden met elkaar. Het begint met het hoofd – het eerste gebod en het eindigt met de tenen – het laatste gebod. Wat gebeurt er als men dit menselijk lichaam neemt en een deel in het midden wegneemt – heeft U dan nog een volledig menselijk lichaam? Neen! Feitelijk heeft U iets doods. Dit kan U wellicht helpen om iets meer over de Sabbat te begrijpen.

Exodus 20: 8, “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt….. [Er staat niet, ‘vereer Mij – één dag in de zeven dagen’; omdat de meeste mensen dat denken] Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God…..”. Dat is een zeer interessante woordkeuze. De Sabbat is dus van God. Het is Zijn dag. Wij zullen zien, dat Hij deze dag schiep.

Als de Sabbat aan iemand toebehoort en u steelt die tijd – steelt u dan van God?

Inderdaad!

U kunt er ook nog op een andere manier naar kijken.

Exodus 20: 10-11, “…Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die”.

Hieruit kunnen wij ook veel leren en dat is ook zeer belangrijk. De Sabbat herinnert ons er ook altijd aan dat God Schepper is. En als wij weten dat God Schepper is, geloven wij niet in evolutie. Het zegt ons ook iets anders: n.l. dat God de Sabbat heiligde – wat betekent: maakte de Sabbat heilig. Alleen God kan iets heilig maken, omdat God heilig is.

Kan een mens iets heilig maken?

Neen!

Wij zullen zien dat de Sabbat werd gemaakt voor omgang met God. God zei, ‘het is Mijn Feestdag voor een Heilige samenkomst’.

Laten wij dat zien in Leviticus 23 waar God de Sabbat een “vastgestelde tijd” noemt. Daarom begint U over God te begrijpen, omdat er iets gebeurt wanneer U de Sabbat houdt – iets dat niet gebeurt wanneer U de zondag houdt. Als U de zondag houdt kunt U bepaalde dingen tot op zekere hoogte begrijpen. Maar U kunt God niet echt kennen – en dat is een groot verschil. Het houden van de Sabbat is een dag – zoals wij zullen zien – waarop God een afspraak met de mensheid maakte, opdat wij Hem zouden leren kennen.

Leviticus 23:1-2, “De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn  feestdagen”. Zij behoren dus toe aan God. ‘Heilige samenkomsten’ kan ook vertaald worden als: vastgestelde tijden. Met andere woorden – God heeft iedere week een vastgestelde tijd gegeven, waarop Hij zegt, ‘Ik wil met U samenkomen’. Omdat Hij niet hier op aarde is, doet Hij dat niet in fysieke aanwezigheid. Hij komt met U samen door Zijn Woord, de Bijbel en zoals wij zullen zien, door Zijn Heilige Geest.

Leviticus 23:3, “Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE”.

Omdat het een heilige samenkomst is, wil God dat wij samenkomen, als er voldoende mensen zijn om samen te komen – en zelfs als er maar twee of drie zijn – zegt God, dat Hij in hun midden zal zijn.

“want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”. (Matteüs 18:20)

Laten wij opslaan 1 Johannes 1 en laten wij kijken naar de doorslaggevende reden voor de Sabbat – die God voor ons verklaart. God wil dat wij – zoals wij zullen zien – een relatie met Hem hebben. En deze relatie is gebaseerd op Zijn Woord en Zijn Heilige Geest, door Zijn Zoon Jezus Christus. En dit schreef de Apostel Johannes aan alle mensen, zodat zij deze gemeenschap met Hem kunnen hebben.

1 Johannes 1:1-3, “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben….

[Johannes was één van degenen, die op de berg was – bij de transfiguratie van Jezus Christus. Dat verwijst naar Matteüs 17:2]

….. en onze handen getast hebben [zelfs nadat Hij uit de doden was opgestaan] van het Woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u  het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus”.

Het doel van de Sabbat is om een geestelijke relatie op te bouwen met God de Vader, Jezus Christus en de broeders en zusters in Christus.

 1. God heeft er voor gezorgd, dat wij Zijn Woord hebben. Dat bevat alles wat God ons te zeggen heeft.
 2. God gebruikt Zijn Geest om bij U te zijn, als U de waarheid zoekt. En als U gedoopt bent, zal Hij IN U zijn – zo wordt de gemeenschap zelfs hechter. (Hand. 5:32)

Laten wij naar Genesis 2 gaan en laten wij kijken wat er staat betreffende de Sabbat. Dit is voor ons heel belangrijk om te begrijpen.

Genesis 2:1-2, “zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God aan het begin van de zevende dag – [“want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is”] Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had”.

Op deze eerste Sabbat kwam God samen met Adam en Eva. Hoe zou die eerste Sabbat geweest zijn, toen God met Adam en Eva sprak? God wil met Zijn schepping samenkomen en Hij schiep ons naar Zijn beeld voor dat doel.

De wekelijkse Sabbat is de zevende dag van de week, tegenwoordig bekend als zaterdag.

Dat moet duidelijk gemaakt worden.

Waarom moet het duidelijk gemaakt worden dat de wekelijkse Sabbat de zevende dag is van de week, tegenwoordig bekend als zaterdag?

 Omdat de meeste Europese kalenders de zondag hebben als de zevende dag van de week. Alle zakelijke ondernemingen houden de zondag als de zevende dag. Het hele systeem is al op de komende wereld- religie voorbereid! En als men de kennis vernietigt over de achtergrond betreffende de Sabbat, dan kan men zeggen, ‘kijk, zondag is de zevende dag’.

Daarom moet de Sabbat duidelijk uitgelegd worden.

De Tien Geboden, uitgesproken door God tot Israël, zijn het fundament van alle geboden van God. Zij zijn in werking vanaf het begin van de mensheid, meer dan 3.000 jaar vóór hun verkondiging op de berg Sinaï. Hun geschreven vorm is het totaal van de geestelijke wetten die te allen tijde functioneren, of een persoon zich er bewust van is of niet. Gehoorzaamheid aan deze geboden geeft of brengt zegeningen en ongehoorzaamheid brengt vervloekingen. De Tien Geboden leren ons hoe  wij liefde ten opzichte van God en onze naaste betuigen. Zij moeten gehoorzaamd worden als een voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen.

De wekelijkse Sabbat is de zevende dag van de week, tegenwoordig bekend als zaterdag. In het begin werd de Sabbat geschapen door God. Hij zegende en heiligde de zevende dag bij de schepping als een speciale dag voor rust en omgang met Hem. De Sabbat is een herinnering of herdenking van de schepping en werd gemaakt voor de hele mensheid. Het was de geboden dag van wekelijkse verering gedurende 3.000 jaar voordat de Tien Geboden werden gegeven aan Israël. Het vierde gebod is een herinnering om de Sabbat te vieren en heilig te houden.

Als Heer God van het Oude Testament, schiep Jezus Christus de Sabbat door te rusten op de eerste zevende dag en door deze dag te zegenen en te heiligen. In het Nieuwe Testament verkondigde Jezus Christus dat Hij Heer van de Sabbatdag is. Tijdens Zijn dienaarschap op aarde bevestigde Hij opnieuw de heiligheid van de Sabbat en onderwees de juiste viering. Jezus Christus Zelf liet door  voorbeeld zien, dat het juist was om goed te doen op de Sabbat, behalve het rusten van het fysieke werk en wereldse zaken. De Apostelen van Jezus Christus en de vroege nieuwtestamentische Kerk vierden de Sabbat en onderwezen de Christenen uit de Heidenen om het te vieren.

Het was duidelijk, dat tot 300 n. Chr. de Sabbat werd gehouden. De verordening van keizer  Constantijn verplaatste de viering van de Sabbat naar de zondag. En hij was degene, die de Katholieke Kerk vormde door een regeringsopdracht te verordenen. Dat gebeurde toen gedwongen werd te stoppen met het houden van de Sabbat – dat werd strafbaar en de doodstraf werd opgelegd.

Het houden van de zevende dag Sabbat is een speciaal teken van het verbond – het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond – tussen God en Zijn volk. God gebiedt dat het gevierd wordt van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang zaterdag. Tijdens deze heilige tijd worden Christenen geboden om te rusten van hun werk en samen te komen om God te vereren en om onderwijs te ontvangen uit Zijn Woord. Het vieren van de zevende dag Sabbat is essentieel voor behoud en voor ware omgang met God de Vader en Jezus Christus.

Laten wij naar twee dingen kijken, die heel belangrijk zijn en die wij moeten begrijpen. De Sabbat is een speciaal verbond. Alle verbonden van God hebben wetten en geboden, die gehouden moeten worden. Een verbond is een overeenkomst over de manier hoe U het zal uitvoeren – of de voorwaarden ervan – het is zeer belangrijk dat wij ons dat realiseren.

Exodus 31:12-13, – let U op de woordkeuze, die God gebruikte toen Hij tegen Mozes zei, “U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg….”.

Laten wij hier iets goed begrijpen, dat zeer belangrijk is voor degenen, die zich dat wellicht niet realiseren. De Joden bestaan niet uit alle stammen van Israël. Maar de Joden beweren dat zij dat wel zijn. Er waren twaalf stammen van Israël, waarvan de Joden – de stam van Juda – één stam van was. Hier wordt niet tegen Joden gesproken, hoewel de Joden dit tegenwoordig nog steeds beweren. Hier wordt tot alle Israëlieten gesproken – alle twaalf stammen.

Exodus 31:13, “U moet zeker……..- [betekent: echt of in waarheid]- Mijn sabbatten in acht nemen…[omdat deze Gods eigendom zijn] – …..want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt”.

 • Het is geen aanwijzing
 • Het is geen suggestie
 • Het is geen idee
 • Het is niet een kwestie van, of je het wilt of niet

Wij kunnen kiezen of wij God willen gehoorzamen of niet – dat is waar. Maar als U God wilt gehoorzamen, dan is het houden van Zijn Sabbatten [wekelijkse Sabbatten en jaarlijkse Sabbatten] heel belangrijk. Met andere woorden, als U de Sabbatten niet houdt, kent U God niet. U denkt Hem te kennen. U kunt bepaalde dingen over Hem weten. Maar U kent Hem niet. Daarom gaf Hij de wekelijkse Sabbatten; opdat U Hem zou kennen. En door de jaarlijkse Sabbatten kunt U Zijn plan van behoud leren kennen, door Jezus Christus.

M.a.w. Het is Gods Plan voor de Mensheid geopenbaard door ZIJN Sabbat en ZIJN Heilige Dagen. (Jaarlijkse Sabbatten)

Exodus 31:14, “Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden [geestelijk – geen sabbatbreker zal in Gods Koninkrijk zijn] ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten”.

Wat zou de grootste straf zijn?

Afwijzing en afgesneden zijn van God.

Exodus 31:15-17, “Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond.

Laten wij naar deze verklaring kijken.

Wie is tegenwoordig “Israël”?

Israël is tegenwoordig de Kerk van God – Het Lichaam van Jezus Christus.

Het geestelijk Israël van God is tegenwoordig de Kerk van God. ….”Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt”.

Omdat Jezus Christus Degene is, Die de Sabbat maakte, is de Sabbat Zijn eigendom. Hij was de God van het Oude Testament, die Jezus Christus werd – de Zoon van God – van het Nieuwe Testament. Toen Hij dus de verklaring aflegde in Markus 2:27, “en Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens…”, betekende dat – gemaakt voor de hele mensheid.

Oorspronkelijk schiep God de Sabbat voor de hele mensheid. Zou het niet geweldig zijn als de mensheid kennis van God had – zelfs in de letter van de wet?

Marcus 2:27-28, “…….De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat……[God schiep niet de Sabbat en daarna de mens. Hij schiep eerst de mens en daarna de Sabbat]. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat”. Hij is HEER!

Als men beweert dat Jezus Christus Heer is, wat moet men dan doen?

Men moet de Sabbat houden.

Wij eindigen met dit vers in Matteüs 7:21, dat zeer belangrijk is. Wij allen moeten dit begrijpen – niet alleen in relatie tot de Sabbat, maar – in relatie tot alles – met betrekking tot God. “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere [Hij zei, dat Hij Heer van de Sabbat is. Het is goed om te zeggen, dat Hij Heer is. Maar dat is niet genoeg] …..zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is”. (Matteüs 7:21).

 • Wat is de wil van de Vader, die in de hemel is?

Dat is precies wat Jezus zei, wat Hij altijd deed!

 • Alles wat Jezus onderwees
 • Alles wat Jezus zei
 • Alles wat Jezus deed

 Wat Jezus deed was dat de wil van God de Vader?

In Johannes 5:30 zegt Jezus: Ik kan van Mijzelf niets doen” En in

Johannes 14:10…..”maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

 • Deed Jezus Christus altijd de wil van de Vader?
 • Toen Hij alles schiep wat bestaat, was dat de wil van de Vader?
 • Was het de wil van de Vader, dat Hij de Sabbat schiep en het heilig maakte?

Inderdaad!

Daarom is Jezus Christus HEER van de Sabbat. En als U zegt, “Heere, Heere” en de wil van de Vader in de hemel niet in praktijk brengt, bent U niet met God. U kunt enige kennis van God hebben. U kunt enige waarheid over God hebben. Maar U kent God niet, want Hij schiep de Sabbat, opdat U Hem kunt leren kennen. Dat is de volledige reden.

Matteüs 7:22-23, “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?

Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt”! [Wetteloosheid of tegen de wet.]

Als U dus tegen de Sabbat bent, bent U tegen een wet van God.

Als U tegen een wet van God bent, brengt U wetteloosheid in praktijk door de Sabbat te verwerpen.

Bron: CBCG: http://afaithfulversion.org/appendices-m/

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]